Zmiana organizacji pracy WFOSIGW w związku z pandemią. Prosimy o kontakt jedynie drogą mailową i pocztą tradycyjną

Zmiana organizacji pracy w WFOŚiGW w Katowicach w związku z COVID-19

W celu przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa w trosce o wspólne bezpieczeństwo, informujemy, że od 18 marca 2020 r. do odwołania Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Katowicach pracuje zdalnie.

 W związku z tym uprzejmie prosimy o kontakt z pracownikami Funduszu wyłącznie drogą mailową i pocztą tradycyjną.

WIĘCEJ INFORMACJI I NUMERY TELEFONÓW

x

Komunikat Ministerstwa Energii w związku z wypowiedzią Pani Sławy Umińskiej – Duraj, Prezydent Miasta Piekary Śląskie, w trakcie XII sesji Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 29 08 2019 r., dotyczącą stanu realizacji projektów termomodernizacji budynków mieszkalnych na Osiedlu Wieczorka w Piekarach Śląskich, współfinansowanych w ramach poddziałania 1.7.3 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Za wdrażanie ww. poddziałania odpowiada Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, natomiast nadzór w tym obszarze sprawuje Minister Energii.

W trakcie XII sesji Rady Miasta Piekary Śląskie, Pani Sława Umińska – Duraj, referując stan prac termomodernizacyjnych na osiedlu Wieczorka w Piekarach Śląskich, które są współfinansowane ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, odniosła się do spotkania, jakie odbyło się z przedstawicielami Ministerstwa Energii w dniu 22 sierpnia br. w Piekarach Śląskich.

Ministerstwo Energii oświadcza, że przebieg spotkania miał charakter roboczy, a jego celem było zapoznanie się przedstawicieli ministerstwa z bieżącą sytuacją w zakresie realizacji projektów termomodernizacyjnych na terenie miasta Piekary Śląskie, współfinansowanych ze środków unijnych. Podkreślić należy, że Ministerstwo Energii bedące dysponentem środków, zleciło realizację zadań w zakresie termomodernizacji budynków mieszkalnych na Śląsku Wojewódzkiemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. WFOŚiGW będąc stroną umów o dofinansowanie odpowiada za ich realizację.

Wypowiedzi Pani Prezydent podczas XII sesji Rady Miasta Piekary Śląskie w odniesieniu do przedmiotowego spotkania należy traktować jako jej prywatną opinię.  

Ocena zgodności z obowiązującym prawem działań beneficjentów, przy procesie wnioskowania o środki i realizacji projektów wspieranych ze środków publicznych, może zostać wydana jedynie przez uprawnione do tego organy, w ramach prowadzonych przez nie działań.

Działania przedstawicieli Ministerstwa mają na celu troskę o rzetelne, terminowe i zgodne z przeznaczeniem wykorzystanie środków unijnych przeznaczonych na wpieranie efektywności energetycznej na terenie województwa śląskiego. Przywoływane przez Panią Prezydent spotkanie służyło weryfikacji informacji posiadanych na temat przedmiotowych projektów. Ministerstwo Energii nadal podtrzymuje swoje  zaniepokojenie stanem realizacji projektów na terenie Piekar Śląskich.

https://www.gov.pl/web/energia/komunikat-ministerstwa-energii-w-zwiazku-z-wypowiedzia-pani-slawy-uminskiej--duraj-prezydent-miasta-piekary-laskie