Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ogłasza kolejną edycję konkursów ZIELONA PRACOWNIA_PROJEKT'2018 i ZIELONA PRACOWNIA'2018.
Konkurs pn. „ZIELONA PRACOWNIA_PROJEKT’2018” organizowany jest przez Fundusz po raz czwarty. Kierowany jest on do szkół podstawowych i średnich z terenu województwa śląskiego.
Przedmiotem konkursu jest utworzenie projektu szkolnej pracowni na potrzeby nauk przyrodniczych, biologicznych, ekologicznych, geograficznych, geologicznych czy chemiczno-fizycznych.

Celem konkursu jest nagrodzenie projektów ekopracowni, których przyszła realizacja wpłynie znacząco na podniesienie świadomości ekologicznej uczniów z terenu województwa śląskiego poprzez uatrakcyjnienie warunków nauczania oraz zastosowanie kreatywnych rozwiązań zagospodarowania przestrzeni szkolnej.
Oceny zgłoszonych wniosków dokonuje Jury Konkursu. Jury dokona oceny nadesłanych zgłoszeń biorąc pod uwagę:
• pomysł na zagospodarowanie pracowni - wykorzystanie przestrzeni, funkcjonalność, estetyka, kreatywność, innowacyjność rozwiązań,
• różnorodność pomocy dydaktycznych, wyposażenia i sprzętu oraz zasadność ich zakupu.

Nagrody w Konkursie przyznawane będą w formie pieniężnej lub rzeczowej. Nagrodami rzeczowymi w konkursie są: projektor multimedialny, laptop, aparat fotograficzny cyfrowy, mikroskop, tablet. Maksymalna wysokość nagrody dla jednego laureata nie może przekroczyć 20% kosztu całkowitego wdrożenia projektu ekopracowni i stanowić kwoty wyższej niż 7 500 zł.
Organ prowadzący nagrodzoną placówkę deklaruje złożenie do Funduszu wniosku
o dofinansowanie realizacji projektu ekopracowni w roku szkolnym 2018/2019 w ramach konkursu pn. ZIELONA PRACOWNIA’2018 .
Konkurs ZIELONA PRACOWNIA_PROJEKT'2018 będzie przebiegał w terminie do 28.02.2018 roku. Rozstrzygnięcie Konkursu planuje się w terminie do 23.03.2018 roku.

Konkurs ZIELONA PRACOWNIA'2018 skierowany jest do organów prowadzących placówki oświatowe z terenu województwa śląskiego, w tym nagrodzone w konkursie pn. ZIELONA PRACOWNIA_PROJEKT’2018, które nie otrzymały dofinansowania w poprzednich edycjach konkursu.
Wybrane zadania będą dofinansowane w formie dotacji. Dotacja będzie udzielana z uwzględnieniem efektów zadania i możliwości finansowych Funduszu do wysokości 80% kosztów kwalifikowanych z zastrzeżeniem, że maksymalna kwota dotacji nie może przekroczyć 30 000 zł.
Nabór wniosków będzie przebiegał w terminie od 03.04.2018 r.  do 20.04.2018 r.

Telefony kontaktowe: 32 6032374, 32 6032378, 32 6032377, 32 6032375, 32 6032379

Zapraszamy do udziału

Regulamin Zielonej Pracowni_Projekt'2018

Karta Zgłoszenia Zielonej Pracowni_Projekt'2018

Regulamin Zielonej Pracowni'2018

Komplet Dokumentów Zielonej Pracowni'2018