Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Konkursu na utworzenie w przestrzeni publicznej terenów zieleni pn.: „ZIELONA PRZESTRZEŃ”.

Program realizowany będzie w latach 2023-2024.

I. Cel konkursu:

Celem konkursu jest utworzenie na terenie ogólnodostępnym, będącym we władaniu jednostki samorządu terytorialnego, terenów zieleni służących dostosowaniu przestrzeni publicznej do potrzeb społecznych oraz umożliwienie społeczeństwu korzystania z ich walorów, zwiększając zaangażowanie społeczności lokalnej.

II. Warunki dofinansowania:

1. Wybrane zadania będą dofinansowane ze środków Funduszu w formie dotacji.

2. Dotacja będzie udzielana z uwzględnieniem efektów zadania i możliwości finansowych Funduszu do wysokości 90% kosztów kwalifikowanych z zastrzeżeniem, że:

  • wnioskowana kwota dofinansowania dla jednego beneficjenta nie może być niższa niż 50.000,00 zł,
  • maksymalna kwota dofinansowania dla jednego beneficjenta wynosi do 250.000,00 zł.

3. Termin zakończenia zadania do 31 października 2024 roku.

III. Beneficjent:

Konkurs skierowany jest do jednostek samorządu terytorialnego.

IV. Tryb i termin naboru wniosków:

Wnioski będą przyjmowane do dnia 28.02.2023 roku lub do wyczerpania środków.

Komplet dokumentów w zaklejonej kopercie należy przesłać listem poleconym, kurierem bądź dostarczyć osobiście do siedziby Funduszu pod adresem:

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
ul. Plebiscytowa 19
40-035 Katowice

Komplet dokumentów można również złożyć w formie elektronicznej za pośrednictwem elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP), na elektroniczną skrzynkę podawczą WFOŚiGW.

V. Wnioski rozpatrywane będą w oparciu o:

Regulamin wyboru i dofinansowania zadań wyłonionych w drodze konkursu Utworzenie w przestrzeni publicznej terenów zieleni Pn.: „ZIELONA PRZESTRZEŃ” wraz z załącznikami.

VI. Dokumenty do pobrania:

  1. Formularze wniosków
  2. Regulamin wyboru i dofinansowania zadań wyłonionych w drodze konkursu Utworzenie w przestrzeni publicznej terenów zieleni Pn.: „ZIELONA PRZESTRZEŃ”
  3. Kryteria oceny wniosków - „ZIELONA PRZESTRZEŃ”

 

Kontakt z Zespołem Ochrony Przyrody, Edukacji Ekologicznej i Profilaktyki Zdrowotnej: tel. 32 60 32 387, 32 60 32 375, 32 60 32 374, 32 60 32 379.