Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej. Wybrane zadania będą dofinansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

I. Cel programu:

Podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej, upowszechnianie wiedzy, aktywizacja społeczna, budowanie społeczeństwa obywatelskiego i kształtowanie postaw proekologicznych społeczeństwa.

II. Obszary tematyczne:

 1. Ochrona środowiska, gospodarka wodna i zrównoważony rozwój.
 2. OZE i efektywność energetyczna.
 3. Przeciwdziałanie emisjom.
 4. Fundusz Niskoemisyjnego Transportu.

III. Warunki dofinansowania:

 1. Alokacja środków na realizację zadań wynosi 1 500 000,00 zł.
 2. Intensywność dofinansowania w formie dotacji wynosi do 90%.
 3. Maksymalna kwota dofinansowania dla jednego beneficjenta wynosi do 150 000 zł.

IV. Beneficjenci:

Nabór wniosków skierowany jest do:

 • jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych,
 • związków metropolitalnych,
 • instytucji kultury,
 • uczelni wyższych,
 • stowarzyszeń oraz związków stowarzyszeń,
 • fundacji,

których przedmiotem działalności jest ochrona środowiska lub edukacja ekologiczna, które nie działają w celu osiągnięcia zysku, przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych.

V. Tryb i termin naboru wniosków:

Wnioski będą przyjmowane od dnia 15.11.2022 r. do dnia 15.01.2023 r. do godz.15:30, wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP), na elektroniczną skrzynkę podawczą WFOŚiGW.

VI. Wnioski rozpatrywane będą w oparciu o poniższe dokumenty:

 1. Program Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej
 2. Regulamin naboru wniosków o dofinansowanie w ramach Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej wraz z załącznikami (Katalog kosztów kwalifikowanych, Kryteria oceny wniosku)

VII. Formularze dokumentów do pobrania:

 1. Formularze wniosków
 2. Załączniki dotyczące pomocy publicznej

Kontakt z Zespołem Ochrony Przyrody, Edukacji Ekologicznej i Profilaktyki Zdrowotnej: tel. 32 60 32 387, 32 60 32 375, 32 60 32 374, 32 60 32 379.