WFOŚiGW w Katowicach 
ogłasza nabór wniosków na lata 2022-2023 r. na dofinansowanie zadań 
przy udziale środków z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Programu Priorytetowego:

„Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest” związanych z realizacją gminnych programów usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest

Termin składania wniosków: do 30.04.2022 r.

Wnioski, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Fundusz zastrzega sobie prawo do wstrzymania naboru w trakcie jego trwania w przypadku wyczerpania alokacji środków przewidzianych w Programie.

Dodatkowy nabór wniosków na zadania realizowane w 2023 roku może zostać ogłoszony przez Fundusz, pod warunkiem niewyczerpania środków przeznaczonych na realizację zadań w 2023 r.

Wnioski wraz z załącznikami należy sporządzić na obowiązujących formularzach dostępnych na stronie internetowej Funduszu www.wfosigw.katowice.pl, w zakładce: Dofinansowanie zadań / Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi / wzory wniosków / c. Zadania związane z realizacją gminnych programów usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest - plik *.zip do pobrania.

Zadanie podzielone zostanie na dwa etapy:

a)   I etap – zadania realizowane w 2022 r.  - termin zakończenia zadań – 30.09.2022 r.

(kalkulacja kosztów realizacji zadania sporządzona w oparciu o rzeczywiste zapotrzebowanie mieszkańców),

b)   II etap - zadania realizowane w 2023 r.  - termin zakończenia zadań – 30.09.2023 r.

(kalkulacja kosztów realizacji zadania sporządzona w oparciu o rzeczywiste zapotrzebowanie mieszkańców lub w oparciu o Prognozę Gminy).

Gmina może złożyć wniosek na jeden lub dwa etapy zadania. 

Wnioski rozpatrywane będą w trybie ciągłym w oparciu o poniższe dokumenty:

  1. Regulamin dofinansowania zadań przy udziale środków z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest” związanych z realizacją gminnych programów usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest i naboru wniosków
  2. „Szczególne zasady dofinansowania zadań związanych z usuwaniem i unieszkodliwieniem azbestu realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego”.
  3. Program priorytetowy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  pod nazwą „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest”.

Wypełniony wniosek wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w jeden z dwóch sposobów:

  1. w wersji papierowej do biura Wojewódzkiego Funduszu z załączoną wersją elektroniczną wniosku zapisaną w formie pliku PDF oraz dodatkowo Zestawienie właścicieli obiektów w  formacie XLS  na nośniku danych (np. pamięć USB, płyta CD)
    lub
  2. poprzez ePUAP (z konta Wnioskodawcy) na skrytkę Wojewódzkiego Funduszu – z podpisami elektronicznymi.

Kontakt z Zespołem Gospodarki Wodnej i Ochrony Powierzchni Ziemi: tel. 32 60 32 241.