Zmiana Programu

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach (dalej: „WFOŚiGW”) ogłasza, że od dnia 3 stycznia 2023 r. wchodzi w życie zmiana programu priorytetowego „Czyste Powietrze” (dalej: „Program”).

Część 3 Programu

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach (dalej: WFOŚiGW) ogłasza, że od dnia 25.01.2022 r. rozpoczęty zostanie nabór wniosków o dofinansowanie w formie dotacji dla Beneficjentów uprawnionych do najwyższego poziomu dofinansowania w oparciu o:

Część 2 Programu

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach (dalej: WFOŚiGW) ogłasza, że od dnia 21.10.2020 r. rozpoczęty zostanie nabór wniosków o dofinansowanie dla Beneficjentów uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania w oparciu o:

Nowa odsłona programu

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ogłasza, że od dnia 15.05.2020 r. nabór wniosków o dofinansowanie będzie prowadzony w oparciu o:


Od 29 lipca 2019 roku Program "Czyste Powietrze" uległ zmianom, polegającym między innymi na tym, że umożliwiono gminom udział w procesie wdrażania Programu. Będą one, na podstawie zawartych z wojewódzkimi funduszami ochrony środowiska i gospodarki wodnej porozumień, przyjmować wnioski o dofinansowanie i dokonywać ich wstępnej weryfikacji. Ułatwi to dostęp potencjalnym wnioskodawcom do skorzystania z Programu oraz usprawni proces jego wdrażania. 

Szanowni Państwo,

w związku zawarciem przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach (WFOŚiGW w Katowicach) i Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, umowy o współadministrowanie danymi osobowymi, w ramach Programu Priorytetowego „Czyste powietrze” WFOŚiGW w Katowicach informuje, iż z dniem zawarcia ww. umowy Administratorami Pani/Pana danych osobowych są WFOŚiGW w Katowicach oraz NFOŚiGW, odpowiednio do zakresu odpowiedzialności i szczegółowych celów Współadministratorów, określonych w pkt 1 klauzuli Współadministratorów.

WFOŚiGW w Katowicach, udostępnia poniżej szczegółową informację o przetwarzaniu danych osobowych przez Współadministratorów w związku z realizacją P.P. „Czyste powietrze”, tj. „Klauzula informacyjna o przetwarzaniu przez Współadministratorów danych osobowych: wnioskodawcy/beneficjenta oraz innych osób wskazanych przez wnioskodawcę/beneficjenta, w tym współmałżonka, współwłaściciela budynku (lokalu mieszkalnego), pełnomocnika i opiekuna prawnego wnioskodawców, oferentów, wykonawców i podwykonawców, użytkowników systemów informatycznych, reprezentantów/pełnomocników i pracowników współadministratorów, obywateli przekazujących zgłoszenia związane z realizacją Programu za pomocą dedykowanych narzędzi w związku z realizacją Programu Priorytetowego „Czyste powietrze”.

Ponadto, WFOŚiGW w Katowicach udostępnia poniżej „Klauzulę informacyjną NFOŚiGW na potrzeby planu rozwojowego”.

DOKUMENTY ROZLICZENIOWE DLA III NABORU W PROGRAMIE MOJA WODA (2023 ROK)

Beneficjenci Programu Priorytetowego „Moja Woda” po zakończeniu przedsięwzięcia i otrzymaniu pisma z Funduszu z informacją potwierdzającą przyznanie Państwu dofinansowania, do Funduszu muszą dostarczyć:

1. Wniosek o płatność w ramach Programu Moja Woda - III nabór (2023);

2. Kserokopie faktur, imiennych rachunków potwierdzających zakup i montaż wykonanego w ramach zadania zakresu wraz z potwierdzeniami zapłaty;

3. Kserokopię protokołu odbioru końcowego i przekazania do użytkowania zadania zrealizowanego w ramach Programu Priorytetowego pn.: „Moja Woda”, wymagane w rozliczeniu wówczas, gdy zakupione elementy montuje Państwu firma;

4. Oświadczenie o samodzielnym montażu instalacji, wymagane w rozliczeniu wówczas; gdy zakupione elementy montują Państwo samodzielnie;

5. Dla nowo budowanych budynków mieszkalnych dokumenty potwierdzające oddanie budynku do użytkowania tj.:

5.2. Pozwolenie na użytkowanie budynku (jeśli jest wymagane);

5.3. W sytuacji, gdy pozwolenie na użytkowanie nie jest wymagane, zawiadomienie właściwego organu nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy oraz oświadczenie Wnioskodawcy, iż organ ten nie wniósł sprzeciwu w terminie wskazanym w zawiadomieniu o zakończeniu budowy.

6. Dokumentację fotograficzną z realizacji zadania.

7. Kserokopię umowy z wykonawcą (jeżeli została zawarta).


KOMPLET DOKUMENTÓW ROZLICZENIOWYCH DO POBRANIA (PLIK *.ZIP)


Dokumenty rozliczeniowe należy dostarczyć w wersji papierowej do:

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
ul. Plebiscytowa 19, 40-035 Katowice
w godzinach jego pracy tj. 7:30-15:30
albo za pośrednictwem Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP).

Przy rozliczeniu zadania akceptowalne są wyłącznie imienne dokumenty księgowe wystawione na beneficjenta programu.
 

Program Priorytetowy Czyste Powietrze od grudnia 2022 r. współfinansowany jest ze środków udostępnionych przez Polski Fundusz Rozwoju na prefinansowanie inwestycji zaplanowanych w Krajowym Planie Odbudowy. Łączna kwota przekazana dotychczas przez PFR na ten cel wynosi ponad 2.006 mln zł.

Dodatkowe informacje o prefinansowaniu można znaleźć na stronie: Finansowanie KPO – Krajowy Plan Odbudowy – Portal Gov.pl (www.gov.pl).


Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach jest zaangażowany w realizację inwestycji w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, w którym NFOŚiGW jest ostatecznym odbiorcą wsparcia.


Nazwa inwestycji
B1.1.2. Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych”

Nazywa przedsięwzięcia
„Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych w ramach Programu Czyste Powietrze”

Cel inwestycji: Zmniejszenie negatywnego wpływu, jakie gospodarstwa domowe wywierają na środowisko poprzez zwiększenie efektywności energetycznej budynków jednorodzinnych i upowszechnianie niskoemisyjnych źródeł energii.

Krótka charakterystyka celu inwestycji: W ramach inwestycji realizowany jestprogram priorytetowy „Czyste Powietrze” skierowany do osób fizycznych. Program związany jest z poprawą efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych poprzez dofinansowanie wymiany nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe oraz termomodernizacji budynków, jak również poprawy jakości powietrza oraz zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych. Szczegóły dotyczące Programu znajdują się na stronie: https://czystepowietrze.gov.pl/ 

Korzyści z inwestycji:

  • Zwiększenie efektywności energetycznej jednorodzinnych budynków mieszkalnych
  • Niższe rachunki za energię elektryczną oraz ciepło
  • Upowszechnianie źródeł OZE
  • Czystsze powietrze
  • Poprawa zdrowia publicznego

Ostateczny Odbiorca Wsparcia:
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Pula środków:
Limit środków na realizację inwestycji wynosi 3,1 mld EURO

Kwalifikowalność wydatków: 01.02.2020 r. – 31.08.2026 r.
W ramach inwestycji  koszty kwalifikowane obejmują wydatki inwestycyjne związane z realizacją programu „Czyste Powietrze” – wydatki na realizację wypłat dofinansowania dla osób fizycznych na wymianę źródła ciepła i termomodernizację jednorodzinnych budynków mieszkalnych w ramach naboru ciągłego rozpoczętego od 15.05.2020 r., jak również koszty na zarządzanie programem na poziomie NFOŚiGW oraz wfośigw. Do dofinansowania w ramach Programu kwalifikowane są koszty: urządzeń, materiałów i usług umieszczone odpowiednio w Załączniku nr 2 dla Części 1) Programu, Załączniku nr 2a dla Części 2) Programu i Załączniku nr 2b dla Części 3) Programu. Załączniki nr 2, 2a i 2b zawierają także maksymalne kwoty dotacji i minimalne wymagania techniczne dla poszczególnych pozycji. Podatek od towarów i usług (VAT) jest kosztem niekwalifikowanym w programie Czyste Powietrze.  

Projekt w liczbach (wskaźniki realizacji projektu):

  • Wymiana źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych – 791 200 szt. do II kwartału 2026 r.
  • Termomodernizacja i instalacja OZE w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych – 584 800 szt. do II kwartału 2026 r.

Harmonogram:
Rozpoczęcie realizacji przedsięwzięcia nastąpiło 1 lutego 2020 roku, zaś jego zakończenie planowane jest na 31 sierpnia 2026 roku. Główne zadanie w ramach inwestycji, dotyczące dofinansowania inwestycji realizowanych przez osoby fizyczne w ramach programu „Czyste Powietrze” prowadzone jest od 15 maja 2020 roku – początek okresu kwalifikowalności inwestycji wykonywanych przez osoby fizyczne. Nabór wniosków w ramach Programu realizowany jest w trybie ciągłym.

Strategia Promocji i Informacji KPO:
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jako ostateczny odbiorca wsparcia wraz z podmiotami współpracującymi prowadzi dla Przedsięwzięcia działania informacyjno-promocyjne zgodne ze Strategią Promocji i Informacji Krajowego planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, w tym Załącznikiem do Strategii Promocji i Informacji Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności – Księgą Identyfikacji Wizualnej KPO.

Informacje dotyczące naboru wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Czyste Powietrze” do wymiany nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe i termomodernizacji budynków mieszkalnych jednorodzinnych dla osób fizycznych:
Wnioski należy składać do właściwego wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej (wfośigw) obejmującego swoim działaniem teren województwa, w którym zlokalizowany jest budynek/lokal mieszkalny. Kompletna dokumentacja do naboru znajduje się na stronie https://www.gov.pl/web/gov/skorzystaj-z-programu-czyste-powietrze oraz na stronach właściwych wfośigw.

Dane kontaktowe do osób, które mogą udzielić informacji na temat programu „Czyste Powietrze”:
Infolinia programu „Czyste Powietrze”: 22 340 40 80
Infolinia dla gmin ws. programu „Czyste Powietrze”: 22 340 40 90
Skrzynka e-mail programu „Czyste Powietrze”: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 
Dodatkowo pytania i odpowiedzi dot. programu „Czyste Powietrze można znaleźć w zakładce Pomoc na stronie czystepowietrze.gov.pl.