Zmiana Programu

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach (dalej: „WFOŚiGW”) ogłasza, że od dnia 14.06.2024 roku wchodzi w życie zmiana programu priorytetowego „Czyste Powietrze” (dalej: „Program”) – zakres zmian został opisany w punkcie „Wprowadzone zmiany Programu” poniżej.

Zmiana Programu

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach (dalej: „WFOŚiGW”) ogłasza, że od dnia 3 stycznia 2023 r. wchodzi w życie zmiana programu priorytetowego „Czyste Powietrze” (dalej: „Program”).

Część 3 Programu

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach (dalej: WFOŚiGW) ogłasza, że od dnia 25.01.2022 r. rozpoczęty zostanie nabór wniosków o dofinansowanie w formie dotacji dla Beneficjentów uprawnionych do najwyższego poziomu dofinansowania w oparciu o:

Część 2 Programu

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach (dalej: WFOŚiGW) ogłasza, że od dnia 21.10.2020 r. rozpoczęty zostanie nabór wniosków o dofinansowanie dla Beneficjentów uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania w oparciu o:

Nowa odsłona programu

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ogłasza, że od dnia 15.05.2020 r. nabór wniosków o dofinansowanie będzie prowadzony w oparciu o:


Od 29 lipca 2019 roku Program "Czyste Powietrze" uległ zmianom, polegającym między innymi na tym, że umożliwiono gminom udział w procesie wdrażania Programu. Będą one, na podstawie zawartych z wojewódzkimi funduszami ochrony środowiska i gospodarki wodnej porozumień, przyjmować wnioski o dofinansowanie i dokonywać ich wstępnej weryfikacji. Ułatwi to dostęp potencjalnym wnioskodawcom do skorzystania z Programu oraz usprawni proces jego wdrażania. 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach uzyskał dotację z Unii Europejskiej na projekt „Program priorytetowy „Czyste Powietrze” realizowany w województwie śląskim”.

Realizacja Projektu, w ramach którego wdrażany będzie ogólnopolski Program priorytetowy „Czyste Powietrze” na terenie województwa śląskiego, przyczyni się w sposób bezpośredni do osiągnięcia celów w zakresie poprawy jakości powietrza i zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych poprzez poprawę efektywności energetycznej budynków i wymianę starych nieefektywnych źródeł ciepła.

W ramach Projektu udzielone zostaną granty na realizację przez grantobiorców przedsięwzięć polegających na przeprowadzeniu termomodernizacji budynków jednorodzinnych, w tym kompleksowej termomodernizacji lub demontażu starych nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe oraz zakupie i montażu niskoemisyjnych źródeł ciepła wskazanych w programie „Czyste Powietrze” wraz z modernizacją instalacji centralnego ogrzewania (co) i ciepłej wody użytkowej (cwu) oraz montażem instalacji fotowoltaicznej i możliwością montażu instalacji wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła. Dodatkowo grantem będzie mogło zostać objęte również wykonanie niezbędnej dokumentacji takiej jak audyt energetyczny, dokumentacja projektowa lub ekspertyzy.

Grantobiorcami mogą być osoby fizyczne będące właścicielami/współwłaścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub wydzielonych w tych budynkach jednorodzinnym lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą spełniające warunki Programu „Czyste Powietrze”.

Projekt przyczyni się do osiągnięcia następujących wskaźników rezultatu Programu FEnIKS:

 • Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej: 124 330 MWh/rok;
 • Szacowana emisja gazów cieplarnianych:
  • wartość bazowa a 49 410 ton równoważnika CO2/rok,
  • wartość docelowa 15 670 tony równoważnika CO2/rok;
 • Szacowana emisja gazów cieplarnianych z kotłów i systemów ciepłowniczych przekształconych z zasilania stałymi paliwami kopalnymi na zasilanie gazem:
  • wartość bazowa 17 760 ton równoważnika CO2/rok,
  • wartość docelowa 4 600 ton równoważnika CO2/rok.
 • Roczne zużycie energii pierwotnej w: lokalach mieszkalnych:
  • wartość bazowa 241 240 MWh/rok
  • wartość docelowa 113 800 MWh/rok
 • Liczba dodatkowych użytkowników podłączonych do sieci ciepłowniczej:
  • wartość bazowa 0 szt.
  • wartość docelowa 45 szt.

#FunduszeUE #FunduszeEuropejskie 

Wartość projektu: 710 000 000,00 zł
Wysokość wkładu z Funduszy Europejskich: 710 000 000,00 zł

 

W przypadku chęci zgłoszenia nieprawidłowości związanych z programem zachęcamy do skorzystania z linku:  https://www.feniks.gov.pl/strony/dowiedz-sie-wiecej-o-programie/zglaszanie-nieprawidlowosci/

 

Informujemy także o możliwości zgłaszania do IZ, IP lub Instytucji Wdrażającej podejrzenia o niezgodności Projektu Grantowego lub działań Beneficjenta z Konwencją o prawach osób niepełnosprawnych (KPON) lub Kartą praw podstawowych UNII EUROPEJSKIEJ (KPP) w formie pisemnej za pomocą:

1) poczty tradycyjnej - w formie listownej na adres ministerstwa: Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa lub Ministerstwo Klimatu i Środowiska, ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa lub

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ul. Konstruktorska 3a, 02-673 Warszawa,

2) skrzynki nadawczej ePUAP Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej lub Ministerstwa Klimatu i Środowiska (nazwa Instytucji Pośredniczącej) lub Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (nazwa

Instytucji Wdrażającej),

3) formularza internetowego e-Nieprawidłowości, dostępnego na stronie www.feniks.gov.pl,

4) mechanizmu sygnalistycznego rozumianego jako dedykowany adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..