Aby uzyskać dofinansowanie z WFOŚiGW w Katowicach należy złożyć wniosek na obowiązujących wzorach - odpowiednio do tematyki zadania. 

INFORMACJA NA TEMAT SPOSOBU SKŁADANIA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WFOŚiGW W KATOWICACH.

Informator na rok 2015

Wniosek można złożyć osobiście w biurze podawczym w Katowicach przy ul. Plebiscytowej 19, lub przesłać pocztą.