Wakacyjne wyjazdy po zdrowie

Prawie 100 dzieci i młodzieży z Goczałkowic i Sosnowca będzie aktywnie wypoczywać nad morzem i województwie podkarpackim w ramach wsparcia udzielonego przez Fundusz. Będą brać udział w wycieczkach krajoznawczych, spacerach po Parku Krajobrazowym Doliny Sanu., uczestniczyć w zajęciach  sportowych oraz ćwiczeniach sprawnościowo-ruchowych. A wszystko to dla podratowania zdrowia.

Hektary łąk do wykoszenia

Stowarzyszenie Dąb – Grupa Przyrodnicza z Dąbrowy Górniczej zajmie się pracami zmierzającymi do zachowania bioróżnorodności biologicznej terenów Dąbrowskich Łąk i utrzymaniem stanowisk rośli chronionych.
Prace te polegać będą na wykoszeniu łąk i usunięciu odrośli krzewów i siewek drzew oraz usunięciu ich biomasy i dotyczyć będą powierzchni prawie 40 hektarów. Dofinansowanie Funduszy na to zadanie wyniosło około 136.000 zł. i potrwa do końca marca 2018 roku.

Jak rozpoznać odpady niebezpieczne

Fundacja EKON działające w Kobiórze zaprojektowała i zaplanowała akcję edukacyjno-informacyjną wśród dzieci, młodzieży szkolnej i dorosłych w Katowicach, Sosnowcu i 2 gminach powiatu pszczyńskiego.
Efektem będzie umiejętność właściwej identyfikacji odpadów niebezpiecznych powstających w gospodarstwach domowych, wskazanie jakim zagrożeniem dla zdrowia ludzi i środowiska jest nieprawidłowe postępowanie z tymi odpadami, a także przedstawienie sposobu w jaki powinny być separowane ze strumienia odpadów komunalnych.

Planowane są warsztaty w szkołach, seminaria dla dorosłych, a także udział w gminnych festynach ekologicznych, gdzie możliwa jest edukacja poprzez zabawę, gry, konkursy oraz rozmowy większej grupy odbiorców (np. piknik ekologiczny w gminie Kobiór we wrześniu).

Wsparciem będą materiały informacyjne, dedykowana zadaniu strona internetowa, a także kolorowanki, krzyżówki ekologiczne, czy biodegradowalne klocki.
Fundusz wsparł to zadanie kwotą prawie 26.000 zł.

Edukacja w ciekawej formie

Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego aktywnie uczestniczy w edukacji ekologicznej. W ramach kampanii „Przyroda – lubię, szanuję, obserwuję” zaplanowano szereg działań mających na celu propagowanie proekologicznych zachowań oraz podniesienie świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży na terenie województwa śląskiego.

Będą warsztaty ekologiczne „Smog nasz śląski, czyli o zdrowiu zaklętym w oddechu” – konkursy ekologiczne dla dzieci i młodzieży, pogadanki, gry i zabawy przyrodnicze podczas  „Sprzątania Świata 2017”. Doposażone  zostaną Ośrodki Edukacyjne Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego w sprzęt i pomoce dydaktyczne wspomagające prowadzenie działań edukacyjnych. Doposażenie bazy edukacyjnej Ośrodków da możliwość prowadzenia zajęć w nowy, ciekawszy, a zarazem bardziej efektywny i przystępny sposób. Odpowiednio wyposażone w pomoce dydaktyczne Ośrodki Edukacyjne stanowić będą znakomite „kompendium wiedzy edukacyjno-ekologicznej” dla przyjeżdżających na zajęcia grup. Opracowane i wydane zostaną także ulotki o tematyce przyrodniczej i ekologicznej. Na całe zadanie Fundusz przeznaczył kwotę 28 200,00 zł.

Docieplenie w Chruszczobrodzie

Około 7.000 zł oszczędności rocznie można będzie zyskać po dociepleniu dachu i stropodachu w segmencie sali gimnastycznej w Zespole Szkół 3 przy ul. Mickiewicza 113. Na realizację tego zadania gmina Łazy otrzymała 148.708 zł w formie dotacji i pożyczki.

Walka ze smogiem

Gmina Czechowice-Dziedzice realizować będzie ograniczanie niskiej emisji. Na ten cel otrzymała prawie 700.000 zł, na którą składa się dotacja w wysokości 228.000 zł i pożyczka w kwocie 456.000 zł. Program zakłada zlikwidowanie źródeł ciepła opalanych paliwem stałym i zmodernizowanie źródeł ciepła w 114 budynkach.
Maksymalna wysokość dofinansowania może wynosić dla zakresu polegającego na zabudowie kotłowni - 6.000 zł.