Wakacyjna edukacja … ekologiczna

W czasie przerwy od szkoły można także prowadzić działania edukacyjne. Z takiego założenia wychodzą organizatorzy wakacyjnych wyjazdów nad morze czy w góry w ramach działań „profilaktyki wraz z edukacją ekologiczną”. Wyjazdy te oczywiście w pierwszej kolejności mają na celu podreperowanie zdrowia dzieci i młodzieży z terenów zanieczyszczonych, ale element edukacyjny nie pozostaje bez znaczenia.
Dzięki decyzji Funduszu o przyznaniu ponad 200.000 zł prawie 1000 osób między innymi z: Mysłowic, Katowic, Gliwic, Sosnowca będzie miało okazję pooddychać świeżym powietrzem.

Badacz przyrody - z ekologią za pan brat

Stowarzyszenie „Z Nauką w Przyszłość” opracuje program edukacji ekologicznej skierowany do uczestników na wszystkich etapach kształcenia – od szkoły podstawowej, przez gimnazjum, do szkół ponadgimnazjalnych (uczniowie w wieku od 7 do 19 lat). Warsztaty „Badacz przyrody - z ekologią za pan brat” są kontynuacją rozpoczętego w 2016 r. cyklu zajęć edukacyjnych łączących tematykę naukową z problematyką ekologii i ochrony środowiska. Planuje się je przeprowadzić w terminie od września do stycznia dla 42 grup dzieci liczących ok. 20 osób. Dzieci pracować będą samodzielnie lub w zespołach 2 osobowych. Łącznie warsztaty obejmą ok. 840 uczestników.

Uczestnicy programu mają również możliwość uczestniczenia w konkursie „Nauka z recyklingu”, którego finał odbywa się podczas Festiwalu Doświadczeń przeprowadzanego w sali teatralnej Pałacu Młodzieży w Katowicach. Laureaci konkursu zaprezentują swoje prace przed publicznością, otrzymają nagrody i odbędą się pokazy naukowe.

Efektem programu są doświadczenia wykonywane w czasie zajęć, a opracowane w postaci książeczki „Laboratorium Młodego Badacza Przyrody doświadczenia z fizyki i chemii”.
Fundusz wsparł przedsięwzięcie kwotą 14 500,00 zł, które potrwa do końca kwietnia przyszłego roku.

Strategiczne dokumenty

Dwa nowe programy ochrony środowiska zostaną opracowane dla powiatu żywieckiego i gminy Sośnicowice dzięki wparciu finansowemu Funduszu, który zdecydował o przeznaczeniu kwoty 17.640 zł., co stanowi blisko 80 % kosztów przygotowania dokumentów.

Programy Ochrony Środowiska stanowią podstawę funkcjonowania systemu zarządzania środowiskiem, spajającą wszystkie działania i dokumenty dotyczące ochrony środowiska i przyrody na szczeblu jednostki samorządu terytorialnego.
Według ustawy Prawo Ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r., poz. 672 z późn. zm.) „[…] w celu realizacji polityki ochrony środowiska, organ wykonawczy gminy, sporządza gminny program ochrony środowiska, uwzględniając cele zawarte w strategiach, programach i dokumentach programowych”.

Program ma za zadanie wyznaczanie ram dla późniejszych przedsięwzięć́, realizowanych w zakresie innych programów sektorowych województwa. Kolejnym celem programu jest zapewnienie efektywnego i sprawnego wykorzystania środków finansowych na działania, wskazane w dokumencie oraz umożliwienie i wspieranie pozyskiwania środków na realizację określonych zadań́ środowiskowych przez jednostki samorządowe.
Realizacja postanowień „Programu...” powinna doprowadzić do poprawy stanu środowiska naturalnego, oraz zapewnić skuteczne mechanizmy chroniące środowisko przed degradacją, a także stworzyć warunki dla wdrożenia wymagań prawa.

Termomodernizacyjne wsparcie

Hale w Tarnowskich Górach, Zakłady Aparatury Chemicznej „Chemet” S.A. z siedzibą w Tarnowskich Górach, Wielospecjalistyczny Zakład Zdrowotny Optomed Sp. z o.o. w Rybniku oraz Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kuźni Raciborskiej” zostaną poddane termomodernizacji. W ramach prac między innymi zlikwidowane zostaną źródła ciepła opalane paliwem stałym i zamienione na mniej zanieczyszczające atmosferę, docieplone zostaną przegrody budowlane, wymienione drzwi, wymienione oświetlenie. Wszystkie te działania przekładać się będą również na znaczne oszczędności w kosztach ogrzewania tych obiektów, łącznie może to być nawet kwota około 80.000 zł. Dofinansowanie Funduszu, to ponad 800.000 zł.
 
Zarząd Funduszu postanowił także wystąpić do Rady Nadzorczej z wnioskiem o dofinansowanie termomodernizacji budynków przy ul. Wawelskiej w Rybniku
W Tym przypadku wnioskowana kwota pożyczki, to 1.648.184 zł.

AZBEST do likwidacji

Usuwanie wyrobów zawierających azbest w gminach: Buczkowice oraz Węgierska Górka prowadzona będzie w tym roku dzięki wsparciu Funduszu w wysokości blisko 100.000 zł.