Potok Żylica do poprawki

W ramach poprawy bezpieczeństwa powodziowego zrealizowany zostanie remont żłobu na odcinku 180 metrów. Zadanie polega na oczyszczeniu potoku z zakrzaczeń i porostów, usunięciu rumoszu na odcinku koryta cieku Żylica. W ramach zadania zostaną wykonane roboty polegające na układaniu kamieni i stosowania betonu hydrotechnicznego na wszystkich wyrwach, dnie i skarpach potoku. Inwestycja otrzymała dofinansowanie na poziomie 50.000 zł

Środki na likwidację azbestu

Prawie 250 tysięcy złotych zostanie przeznaczone na demontaż, transport i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest w budynków stanowiących własność osób fizycznych w 7 gminach województwa śląskiego. Inwestycje te realizowane będą ze środków Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu oraz źródeł własnych.
Tym razem likwidacja odpadów niebezpiecznych realizowane będzie w gminach: Miasteczko Śląskie (12.927,00 zł), Rudziniec (12.680,00 zł), Radziechowy Wieprz (140.670,00 zł), Cieszyn (5.692,80 zł), Koszarawa (11.239,80 zł), Kruszyna (44.769,60 zł) i Kłomnice (22.000,00 zł).

Park w Złotym Potoku wyładnieje

Prace pielęgnacyjno-konserwacyjne starodrzewu na terenie zespołu pałacowo-parkowego w Złotym Potoku w gminie Janów w powiecie częstochowskim otrzymały dofinansowanie ze środków Funduszu na poziomie prawie 80 % kosztów inwestycji.
Kwota ponad 57 tysięcy złotych przeznaczona zostanie na wykonanie cięć pielęgnacyjnych 114 sztuk drzew, usunięcie 57 drzew oraz 6 wywrotów, karczowanie samosiewów i odrostów na pow. 2,74 ha, koszenie trawników na pow. 4,0 ha, prace pielęgnacyjne 164 mb krzewów ozdobnych i żywopłotów, nasadzenie 5 szt. sadzonek drzew. Prace potrwają do połowy listopada 2017 r.

Pałac Raczyńskich i Dworek Krasińskich w Złotym Potoku otoczone są prawie trzydziestohektarowym (ok. 26 ha) parkiem w stylu angielskim, przez którego środek przepływa Wiercica (zdecydowała ona o nadaniu parkowi romantycznego charakteru). Park został założony w XIX wieku, gdzie obok starych rodzimych drzew, między innymi 500 letniego dębu „Dziad” o obwodzie 6,4 m i lipy, pod którą siadywał Krasiński, rosną gatunki egzotyczne - tulipanowce amerykańskie, modrzewie japońskie, wiązy turkiestańskie czy karagana syberyjska. Całość urozmaicają stare aleje oraz staw „Irydion”. Zespół pałacowo-parkowy jest wpisany do rejestru zabytków byłego województwa częstochowskiego na podstawie decyzji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Częstochowie z dnia 13.02.1978 r. pod pozycją A/29 (d. A/262 z 03.03.1960 r.).

Powstanie „Ateński Ogród Botaniczny z elementami ogrodu japońskiego”

Na obszarze około 400 m kwadratowych w Sosnowcu nasadzonych zostanie ponad 300 sztuk roślin różnych gatunków, które stworzą szkolny mini ogród, który będzie miejscem połączenia tradycyjnej formy zajęć w klasach z zajęciami w terenie. Uczniowie będą mogli zdobywać wiedzę praktyczną, ucząc się przyrody i biologii rozwoju i wzrostu roślin. Takie działania mają ponadto wydźwięk ekologiczny, ponieważ promują edukację w zakresie ochrony środowiska.

Utworzenie mini ogrodu botanicznego przy szkole będzie najlepszym sposobem zachęcenia dzieci do obserwacji, eksperymentowania i praktycznego działania. Uczniowie będą zarówno obserwatorami, jak i czynnymi uczestnikami programu. Wraz z osobami odpowiedzialnymi za realizację projektu ustalą i wybiorą najwłaściwsze miejsce do zasadzenia roślin – ze względu na ich specyfikę i uwarunkowania. Uczniowie będą opiekowali się poszczególnymi częściami ogrodu, ponadto będą spełniali rolę przewodników po ogrodzie.

Przedsięwzięcie pochłonie ponad 20 tysięcy złotych, z czego prawie 60 % pochodzić będzie z kasy Funduszu. Zakończenie prac przewidziano na 30 listopada 2017 r.

Po termomodernizacji będzie taniej

Przebudowa obiektu biurowego w Gliwicach przy ul. Tarnogórskiej 245 została wsparta pożyczką w wysokości ponad 133 tysięcy złotych z Funduszu, to ponad 84 % kosztów inwestycji. Budynek objęty wnioskiem zasilany jest w ciepło z kotła opalanego paliwem stałym. Zakres prac obejmuje: likwidację kotła opalanego paliwem stałym, zabudowę kotła opalanego węglem, spełniającego wymogi 5 klasy oraz docieplenie przegród budowlanych. Po przeprowadzonych pracach roczne koszty ogrzewania ulegną zmniejszeniu o ok. 7.700 zł.

Na oświetleniu także można zaoszczędzić

Śródmiejska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Bielsku-Białej wystąpiła z wnioskiem o środki na wymianę istniejącego oświetlenia na oświetlenie energooszczędne (LED) na klatkach  schodowych w swoich zasobach. Planowana inwestycja polegać będzie na modernizacji systemu oświetlenia w budynkach przy ul. Broniewskiego 4 i Dmowskiego 7,  co obniży koszty eksploatacji o ok. 20.000 zł rocznie. Atrakcyjnie oprocentowana pożyczka z Funduszu wyniesie 123.996 zł.

Po 30 zlikwidowanych starych i 30 nowych źródeł ciepła w Szczyrku i Istebnej

Likwidację źródeł ciepła opalanych paliwem stałym w 30 budynkach oraz zabudowę 30 proekologicznych źródeł ciepła zakłada Programu Ograniczenia Niskiej Emisji w gminie Szczyrk na lata 2017-2019 – etap I – rok 2017.
Na ten cel gmina Szczyrk pozyskała dofinansowanie w łącznej kwocie 185.000 zł (60.000 zł dotacji i 125.000 zł pożyczki) z Funduszu.

Maksymalna wysokość dofinansowania możliwa do otrzymania wynosi dla zakresu polegającego na:
• zabudowie kotłowni węglowej – 6.000 zł,
• zabudowie kotłowni gazowej – 6.500 zł.

W Istebnej natomiast łączne dofinansowanie ze środków WFOŚiGW wyniesie do 292.162 zł, tj. do 81,16% kosztów kwalifikowanych zadania.

Natomiast w gminie Pilchowice możliwe będzie przystąpienie do VI etapu programu ograniczenia niskiej. Tutaj zakłada się likwidację źródeł ciepła opalanych paliwem stałym w 100 budynkach, zabudowę 100 proekologicznych źródeł ciepła oraz wykonanie 4 instalacji solarnych.
Łączne dofinansowanie ze środków WFOŚiGW wyniesie do 570.202 zł, tj. do 45,25% kosztów kwalifikowanych zadania.

Szkolna inwestycja w Wodzisławiu Śląskim

Wakacyjny czas, to dobry moment na modernizację instalacji centralnego ogrzewania w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 zlokalizowanym przy ul. Jastrzębskiej 136. Obiekt aktualnie zasilany jest w ciepło dla potrzeb c.o. z kotłowni gazowej. Zakres zadania obejmuje modernizację wewnętrznej instalacji. Łączne dofinansowanie ze środków WFOŚiGW wyniesie do 127.578 zł, tj. do 81,91% kosztów kwalifikowanych zadania.