Remont potoku Bieniatka

Gmina Szczyrk otrzymała 45.000 zł dotacji na zabezpieczenie koryta potoku Bieniatka przed jego dalszą degradacją. Koryto potoku obecnie wyłożone jest płytami chodnikowymi na odcinku 40 mb, na pozostałym odcinku brak jakichkolwiek zabezpieczeń. Koryto jest mocno zdegradowane i porośnięte wieloletnią roślinnością. W ramach zadania na długości 115 mb zostaną wykonane roboty polegające na układaniu elementów betonowych w kształcie litery „U” oraz zostaną wykonane zabezpieczenia balami i palami drewnianymi, siatkami stalowymi i kamieniem. Na odcinku 20 mb zostaną zasypane wyrwy. Projektowany zakres prac przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa powodziowego.

W góry, nad morze i na Kaszuby

To kierunki wyjazdów dzieci w ramach programu profilaktyki zdrowotnej i regionalnej edukacji przyrodniczej oraz edukacji ekologicznej dofinansowywanej przez Fundusz. Tym razem ponad 400 podopiecznych parafii pw. Św. Maksymiliana Kolbe i Ogniska Wychowawczego w Częstochowie oraz z gminy Rybnik wyjedzie wypoczywać oraz zdobywać wiedzę i kształtować proekologiczne postawy.
Tym razem dofinansowanie Funduszu wyniosło prawie 100.000 zł.

Park Śląski bogatszy o prawie 260.000 zł

Dofinansowanie przyznane zostało na zakup i nasadzenia: 220 m2 roślin wieloletnich do wykonania klombów przestrzennych, 20 szt. glicynii do wykonania tuneli, 318 szt. roślin, 450 szt. drzew i 36 szt. klonów kulistych, 1 920 szt. roślin i wykonanie klombów przed Halą Kapelusz, 1 200 szt. krzewów do obsadzenia na skarpach przed Halą Wystaw Kapelusz.

Jak zapewniają wnioskodawcy nowe nasadzenia poprawią walory przyrodnicze oraz estetyczne parku, dodatkowo zostanie przeprowadzona odbudowa świerków zdziesiątkowanych w ostatnich latach przez korniki. Inwestycja będzie realizowana do końca czerwca przyszłego roku.

Ścieżka edukacyjna Misia Uszatka w Żorach

Utworzenie przedszkolnego ogródka botanicznego przy Przedszkolu Nr 16 zakłada projekt, na który ponad 13.000 zł przeznaczył Fundusz.
Na obszarze około 0,28 ha planuje nasadzić ok. 316 sztuk roślin różnych gatunków. W ogródku dzieci będą miały możliwość między innymi uprawy ziół, warzyw i kwiatów. Ogródek będzie stanowił element ścieżki edukacyjnej, która będzie składała się z czterech, połączonych ze sobą części: ogródka kwiatowo-ziołowego, ogródka warzywnego, terenu zielonego oraz laboratorium czyli zielonej pracowni.
Całe przedsięwzięcie kosztować będzie prawie 30.000 zł.

Plan gospodarki niskoemisyjnej

Gmina Szczekociny przystępuje do opracowania planu, który zawierać będzie ocenę stanu aktualnego i przewidywanych zmian systemów w oparciu o charakterystykę i informacje o zużyciu energii przez poszczególne grupy odbiorców, uzyskane poprzez przeprowadzenie inwentaryzacji. Ukaże zmiany zapotrzebowania na rynku energetycznym ustalone na podstawie planów rozwojowych i przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie poszczególnych nośników energii przez odbiorców. Skonfrontowanie zakresu przedsięwzięć racjonalizujących użytkowanie energii przez odbiorców z ich opłacalnością, nakreśli wstępną ocenę techniczną i finansową ich wykonalności wraz z możliwością wykorzystania OZE i AZE.
Ponadto stworzona zostanie baza danych, zawierająca wyselekcjonowane informacje, pozwalające określić stan gospodarki energią w gminie oraz w jej poszczególnych sektorach i obiektach oraz inwentaryzację emisji gazów cieplarnianych.
Opracowany dokument ukształtuje gospodarkę energetyczną gminy w sposób optymalny do istniejących warunków lokalnych.
Dofinansowanie Funduszu wyniesie 80 % kosztów zadania określonych na poziomie 30.000 zł

Bytomka pod kontrolą

W Zabrzu dokonana zostanie ocena aktualnego stanu wód i osadów dennych rzeki Bytomki z uwzględnieniem zmienności przestrzennej i czasowej, ocena stanu gospodarki wodno-ściekowej z punktu widzenia możliwości zmniejszenia zagrożeń wynikających z czynników zlewniowych oraz ocena stanu sanitarnego wód rzeki Bytomki.
Celem przygotowywanej ekspertyzy jest wskazanie możliwości i uwarunkowań dla wdrożenia przedsięwzięć organizacyjnych i technicznych zmierzających do rewitalizacji oraz poprawy stanu ekologicznego rzeki Bytomki, na terenie Zabrza. Dokument będzie miał znaczenie szersze i będzie dotyczył obszaru miast; Bytom, Zabrze i Gliwice.
Wkład Funduszu w to przedsięwzięcie wynosi 80 % ze 100.000 zł ogólnych kosztów.

Środki na termomodernizacje przyznane

Bielsko-Biała – termomodernizacja obejmie budynek biurowy przy ul. Armii Krajowej 116 i 118. Zlikwidowana zostanie kotłownia opalana węglem, zabudowana kotłownia gazowa, zmodernizowana wewnętrzna instalacja centralnego ogrzewania oraz docieplone przegrody budowlane i wymienione okna i drzwi. Wynikiem prac będzie zmniejszenie zapotrzebowania energii cieplnej netto o min. 184 GJ/a, a dofinansowanie wyniesie 183.874 zł.

Siemianowice Śląskie – w wyniku termomodernizacji budynku obejmującej docieplenie przegród budowlanych (ściany zewnętrzne oraz stropodach) oraz modernizację instalacji c.o. (częściowa wymiana oraz regulacja) przy ulicy Budryka 10 Spółdzielnia Mieszkaniowa „Michał” ograniczy koszty ogrzewania o około 65.000 zł rocznie. Dofinansowanie z Funduszu wyniesie natomiast 541.681 zł.

Bytom - wymiana okien w budynku probostwa w Parafii Rzymskokatolickiej Świętego Jana Nepomucena w Bytomiu przy ul. Armii Krajowej 13 pochłonie około 95.000 zł z Funduszu.

Wodzisław-Śląski - w budynku  Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 zlokalizowanym przy ul. Konwaliowej 4 nastąpi modernizacja wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania. Przedsięwzięcie to zostało wsparte kwotą 176.371 zł (dotacja do 12.000 zł i pożyczka w kwocie do 164.371 zł).

Likwidacja odpadów zawierających azbest

W ramach połączonych środków z Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach prowadzone są prace polegające na demontażu, zbieraniu, transporcie i unieszkodliwianiu wyrobów zawierających azbest. Ze środków tych skorzystają tym razem gminy: Pilica, Mstów, Radzionków, Kroczyce, Gilowice, Sośnicowice, Lyski, a przeznaczona na ten cel kwota wynosi ponad 351.000 zł.

130 zmodernizowanych źródeł ciepła

Gminne programy ograniczenia niskiej emisji zakładają likwidację źródeł ciepła opalanych paliwem stałym w 100 budynkach w gminie Krzyżanowice oraz 30 w gminie Nędza. Łączne dofinansowanie z Funduszu na ten cel wyniesie 720.000 złotych.