Kierunek Jastrzębia Góra, Kołobrzeg i Łeba

Takie plany mogą mieć już uczniowie z Żor i Czechowic-Dziedzic, którzy pojadą do tych nadmorskich miejscowości w ramach wyjazdów śródrocznych poprawiających zdrowie. Tym razem będzie to grupa 200 uczniów, a wsparcie Funduszu wyniesie blisko 40.000 zł.

Czas pomyśleć o wakacjach

Harcerze z Chorągwi Śląskiej zorganizują wyjazd blisko 6000 dzieci z terenu województwa śląskiego do miejscowości nadmorskich oraz do miejscowości czystych ekologicznie w innych województwach.
W trakcie trwania 87 turnusów realizowane będą programy profilaktyki zdrowotnej, edukacji ekologicznej oraz regionalnej edukacji przyrodniczej i ekologicznej. Planuje się organizację aktywnego i czynnego wypoczynku, prowadzenie zabiegów profilaktyczno-leczniczych, organizowanie wycieczek krajoznawczych i wędrówek, turystyki rowerowej oraz zajęć sportowych, a także przeprowadzenie zajęć i konkursów o tematyce zdrowotnej i ekologicznej, organizację spotkań z leśnikami i zwiady terenowe. 

Dofinansowanie Funduszu wyniesie do 720.000 zł.

Mini ogród w przedszkolu

Na obszarze około 200 m² planuje się nasadzić ok. 140 sztuk krzewów z 30 różnych gatunków roślin. Krzewy charakteryzować się będą różnorodnością kolorystyczną i gatunkową – liściaste, iglaste, płożące oraz rosnące pionowo. Nasadzenia zostaną wykonane w formie wysepek, aby umożliwić dzieciom dojście do poszczególnych gatunków roślin oraz swobodną obserwację przyrodniczą. Każdy gatunek roślin oznaczony zostanie za pomocą plastikowych tabliczek z nazwami krzewów. A wszystko to w Przedszkolu nr 1 w Kaletach.

Jak zapewniają wnioskodawcy „utworzenie mini ogrodu botanicznego przy przedszkolu będzie najlepszym sposobem zachęcania dzieci do obserwacji, eksperymentowania i praktycznego działania”. Ponadto w ramach zadnia stworzony został program edukacji ekologicznej dla dzieci w wieku przedszkolnym pn.” „Piękny może być świat wokół nas”.

Fundusz wsparł przedsięwzięcie do kwoty 3.600 zł. Efekty powinny być widoczne do końca czerwca 2017 r.

Więcej ryb

W ramach dofinansowania Funduszu w wysokości blisko  70.000 zł 260.000 szt. szczupaków, 500.000  szt. sandacza i prawie 350 kg węgorza pojawi się w wodach Goczałkowickiego jeziora.  Zarybianie prowadzić będzie Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów.

Program zarybiania ma na celu przywrócenie i podtrzymanie populacji ryb z rodziny węgorzowatych, szczupakowatych   i okoniowatych, odbudowę i zachowanie naturalnej równowagi w środowisku wodnym w wodach otwartych województwa śląskiego. Wytworzenie silnych populacji miejscowych cennych gatunków ryb pozwoli na skuteczną rekrutację naturalną i właściwe funkcjonowanie ekosystemów wodnych. Zwiększenie stanu liczebnego zagrożonych gatunków pozwoli na działanie mechanizmu samoregulacji w odniesieniu do liczebności gatunków inwazyjnych i niepożądanych.

Szkoły w Knurowie z dofinansowaniem

Blisko 800.000 zł w formie dotacji i pożyczki otrzyma miasto Knurów na wymianę instalacji centralnego ogrzewania i wymianę okien i drzwi w dwóch szkołach podstawowych „6” i „7”. 

Ekologiczne źródła ciepła

Na wdrożenie programu ograniczania niskiej emisji w 2017 roku gmina Woźniki pozyskała 450.000 zł; 100.000 zł w formie dotacji i 350.000 zł w formie atrakcyjnie oprocentowanej pożyczki.
Zlikwidowane zostaną źródła ciepła opalane paliwem stałym w 50 budynkach, powstanie 10 instalacji fotowoltaicznych zmniejszając emisję zanieczyszczeń pyłowo-gazowych do atmosfery. Zakończenie zadania przewidziano do końca listopada 2017 roku.
W ramach programu będzie możliwość otrzymania dofinansowania (w maksymalnej wysokości) na:
a) zabudowę kotłowni - 7.200 zł,
b) zabudowę instalacji fotowoltaicznej - 9.000 zł.

Mniej na ogrzewanie

Prawie 300.000 zł na termomodernizację jednego z budynków mieszkalnych w Zawierciu pozyskały władze miasta. Za te pieniądze znikną dotychczas funkcjonujące piece kaflowe, w ich miejsce pojawi się kotłownie gazowe, wykonane będą nowe instalacje centralnego ogrzewania, wymienione okna i drzwi. Z analizy ekonomicznej wynika, że zmniejszy się emisja zanieczyszczeń gazowych do atmosfery, a koszty ogrzewania budynku ulegną zmniejszeniu o około 34.000 zł

Monitoring spalin na drogach

Mobilna Linia Diagnostyczna służąca do kontroli stanu technicznego, w tym kontroli emisji spalin pojazdów niebawem pojawi się na śląskich drogach. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Katowicach otrzyma wsparcie Funduszu w wysokości 650.000 zł na zakup niezbędnego sprzętu.

Obecnie Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego wykorzystuje do kontroli urządzenia wyeksploatowane. Pomiary obarczone są dużym błędem, czynności pomiarowe trwają bardzo długo, przez co skuteczność realizowanych kontroli jest ograniczona. Urządzenia będące w posiadaniu Inspektoratu nie dają możliwości dokonywania pomiarów w warunkach zimowych (kiedy niska emisja osiąga wartości maksymalne).
Mobilna linia diagnostyczna pozwoli rocznie na przeprowadzenie min. 500 pełnych kompleksowych kontroli pojazdów (w 2016 r. przeprowadzono 208 kontroli polegających na badaniu jakości spalin emitowanych do środowiska, co skutkowało wycofaniem z ruch 27 pojazdów, emitujących do środowiska ponadnormatywne stężenia zanieczyszczeń).

Dzięki nowoczesnym systemom kontroli układów pojazdu, zwiększy się poziom nadzoru nad pojazdami przeładowanymi, których naciski osi powodują degradację dróg oraz wysoką emisje hałasu.
Efektem ekologicznym będzie ograniczenie emisji spalin pochodzących z transportu drogowego oraz poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego, poprzez wyeliminowanie z ruchu drogowego pojazdów zagrażających środowisku i bezpieczeństwu drogowemu.