Dofinansowanie udzielane przez Fundusz to:

  1. Pożyczka, w tym pożyczka pomostowa
    w wysokości do 80 % kosztów kwalifikowanych (oprocentowanie 0,95 stopy redyskonta weksli lecz nie mniej niż 3 % w stosunku rocznym) na zadania wymienione w tabeli nr 1.1 OW "Listy przedsięwzięć priorytetowych…",

  2. Dotacja, przekazanie środków, 
    w wysokości do 50 % kosztów kwalifikowanych (dotacja  tylko dla jednostek sektora finansów publicznych w obiektach użyteczności publicznej oraz dla pozostałych jednostek w obiektach użyteczności publicznej wpisanych do rejestru zabytków) na zadania wymienione w tabeli nr 1.1 OW  punkty 1.3, 1.4, 1.5  
    "Listy przedsięwzięć priorytetowych…",

  3. Umorzenie części wykorzystanej pożyczki,

  4. Preferencyjne KREDYTY BANKOWE.