Pełny tekst dokumentu:

Pozycje "Listy..." dotyczące OCHRONY RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ:

Lp Zadanie (priorytet) Wnioski
1

OP 1.1. Działania związane z realizacją celów ochrony oraz zachowaniem przedmiotów ochrony obowiązujących w rezerwatach przyrody, parkach krajobrazowych, obszarach chronionego krajobrazu, użytkach ekologicznych, stanowiskach dokumentacyjnych, zespołach przyrodniczo-krajobrazowych, w tym wdrażanie planów ochrony dla rezerwatów i parków krajobrazowych. 

 

Lp Zadanie (priorytet) Wnioski, regulamin
2

OP 1.2. Ochrona parków wpisanych do rejestru zabytków i parków o charakterze regionalnym.

 • Terminy naborów, dla których dofinansowanie zaczyna się w roku 2019:
  I nabór od 01.02.2019 do 28.02.2019
  II nabór od 01.07.2019 do 31.07.2019

 

Lp Zadanie (priorytet) Wnioski
3 OP 1.3. Ochrona pomników przyrody, ochrona obiektów przyrody nieożywionej.

 

Lp Zadanie (priorytet) Wnioski
4

OP 1.4. Rozwój ogrodów botanicznych. 

 • Terminy naborów, dla których dofinansowanie zaczyna się w roku 2019: 
  I nabór od 01.03.2019 do 31.03.2019
  II nabór od 01.07.2019 do 31.07.2019

 

Lp Zadanie (priorytet) Wnioski
5 OP 1.5. Działania na rzecz utrzymania i poprawy właściwego stanu ochrony populacji gatunków roślin i zwierząt oraz siedlisk, dla których ochrony wyznaczono specjalne obszary ochrony ptaków oraz obszary specjalnej ochrony siedlisk Natura 2000.

 

Lp Zadanie (priorytet) Wnioski
6 OP 2.1. Ochrona i rehabilitacja zagrożonych rodzimych gatunków zwierząt lub roślin.

 

Lp Zadanie (priorytet) Wnioski
7 OP 2.2. Rehabilitacja zwierząt dziko żyjących, w ośrodkach rehabilitacyjnych. 

 

Lp Zadanie (priorytet) Wnioski
8 OP 2.3. Ochrona cennych przyrodniczo biotopów o dużej bioróżnorodności, w szczególności torfowisk, muraw kserotermicznych i zarośli śródpolnych.

 

Lp Zadanie (priorytet) Wnioski
9 OP 2.4. Zachowanie i wzbogacenie różnorodności biologicznej na obszarach chronionych na mocy ustawy o ochronie przyrody.

 

Lp Zadanie (priorytet) Wnioski
10 OP 3.1. Ochrona przeciwpożarowa w lasach.

 

Lp Zadanie (priorytet) Wnioski
11 OP 4.1. Naprawianie szkód w środowisku przyrodniczym spowodowanych nadzwyczajnymi zagrożeniami: wichurami, pożarami, gradobiciem, powodziami i okiścią.

     

Lp Zadanie (priorytet) Wnioski, regulamin
12

OP 4.2. Eliminacja stanowisk obcych gatunków inwazyjnych zagrażających zdrowiu. 

 • Nabór ciągły

 

Lp Zadanie (priorytet) Wnioski, regulamin
13

OP 5.1. Zakładanie mini ogrodów botanicznych, mini arboretów przy placówkach, w których prowadzona jest edukacja ekologiczna.

 • Terminy naborów, dla których dofinansowanie zaczyna się w roku 2019: 
  I nabór od 01.02.2019 do 28.02.2019
  II nabór od 01.07.2019 do 31.07.2019

 

Lp Zadanie (priorytet) Wnioski, regulamin
14 OP 5.2. Zadrzewianie i zakrzewianie nieużytków gminnych, przewidzianych w planie zagospodarowania przestrzennego na tereny zielone stanowiące zieleń publiczną.