ROZLICZENIE PROGRAMU PILOTAŻOWEGO

 

22 lipca 2016 roku zakończył się nabór wniosków do pilotażowego Programu „Dofinansowanie zadań realizowanych przez mieszkańców województwa śląskiego na rzecz ograniczenia niskiej emisji” 

 

Szanowni Państwo!

W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi zakresu rzeczowego zadań, przyznania dofinansowania, następnych list osób zakwalifikowanych do dofinansowania podajemy numery telefonów, pod którymi można zasięgnąć informacji: (32) 60 32 259, (32) 60 32 222, (32) 60 32 251.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach zakończył pilotażowy Program „Dofinansowanie zadań realizowanych przez mieszkańców województwa śląskiego na rzecz ograniczenia niskiej emisji”. O udzielenie dofinansowania w formie dotacji mogły ubiegać się osoby fizyczne będące właścicielami lub współwłaścicielami jednorodzinnego budynku mieszkalnego. Szczegółowe informacje na temat warunków Programu zawarte są w Regulaminie.

Kwotę dofinansowania stanowił odpowiedni procent kosztów kwalifikowanych:

 • 25 % w przypadku modernizacji źródła ciepła, 
 • 15 % w pozostałych przypadkach, 
  lecz nie więcej niż:
 Zakres rzeczowy Maksymalne dofinansowanie, zł
 Źródło ciepła  1.1 Kocioł opalany paliwem stałym z załadunkiem automatycznym, spełniający wymogi 5 klasy wg kryteriów zawartych w normie PN EN303-5:2012 4.500
 1.2 Kocioł gazowy 3.000
 1.3 Kocioł olejowy 3.000
 1.4 Kocioł opalany biomasą spełniający wymogi 4 lub 5 klasy, wg kryteriów zawartych w normie PN EN303-5:20125:2012 4.500
 1.5 Wymiennik ciepła / opłata przyłączeniowa do sieci cieplnej 2.000
 1.6 Powietrzna pompa ciepła 7.500
 1.7 Pompa ciepła (gruntowa i pozostałe) 12.500
 Instalacje  2.1 Kolektory słoneczne posiadające zgodność z normą PN-EN 12975-1 wraz ze sprawozdaniem z badań przeprowadzonym zgodnie z normą PN-EN 12975-2 lub PN-EN ISO 9806 lub europejski znak jakości „Solar Keymark” 2.250
 Zastosowanie rozwiązań technicznych zwiększających oszczędności energii w jednorodzinnych budynkach mieszkalnych, dla których pozwolenie na budowę wydano przed 16.12.2002 r. 
 Termomodernizacja  3.1. Docieplenie ścian 3.750
 3.2. Docieplenie stropodachów i dachów 2.250
 3.3. Wymiana okien i drzwi zewnętrznych 3.000
 Instalacje  3.4 Wewnętrzna instalacja centralnego ogrzewania 3.000

 

Wnioski o dofinansowanie przyjmowane były od 11 do 22 lipca 2016 roku w siedzibie WFOŚiGW w Katowicach przy ul. Plebiscytowej 19 w godzinach od 7:30 do 15:30 lub przesłane były pocztą.

Punkt Konsultacyjny w siedzibie Funduszu w Katowicach, przy ul. Plebiscytowej 19, uruchomiony został od 27 czerwca br. gdzie pracownicy WFOŚiGW udzielali szczegółowych informacji na temat Programu oraz służyli pomocą przy wypełnianiu wniosków.

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Telefon: (32) 60 32 252

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentami:

 

Najczęściej zadawane pytania:

 1. Czy wnioskodawca (osoba starsza, niepełnosprawna) musi osobiście złożyć wniosek? 
  Wnioskodawca może wysłać wniosek pocztą (decyduje data wpływu do WFOŚiGW w Katowicach) lub dostarczyć go za pośrednictwem np. rodziny, ale przynajmniej raz osoba ta, musi osobiście pojawić się w Funduszu, by potwierdzić podpisy na złożonych dokumentach oraz wylegitymować się po ogłoszeniu wyników, kiedy zostanie przyznana jej dotacja.

 2. Czy na etapie składania wniosku Wnioskodawca musi znać dokładny koszt inwestycji? Czy ma mieć już wybranego wykonawcę? 
  Wnioskodawca we wniosku podaje orientacyjne koszty zadania po wcześniejszym rozeznaniu cen rynkowych materiałów oraz usług firm wykonujących montaż, na tej podstawie tworzy szacunkowy kosztorys inwestycji, który przedstawia we wniosku. Należy przy tym pamiętać by ostateczny - rozliczony na podstawie faktur - koszt zadania wyniósł minimum 8.000 zł.

 3. Jakie będą obowiązywać kryteria przy wyborze wniosków, które otrzymają dofinansowanie? 
  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w pierwszej kolejności będzie brał pod uwagę efektywność ekologiczno-energetyczną, następnie kompleksowość zadania oraz, na końcu, koszty uzyskania efektu ekologicznego.

 4. Jakie dokumenty są wymagane na etapie składania wniosku?
  a) Aktualny odpis z księgi wieczystej nieruchomości, nie starszy niż 6 miesięcy, odpis ten winien zawierać zaktualizowane wpisy odpowiadające obecnemu stanowi formalno-prawnemu lub wydruk z Centralnej Bazy Danych Ksiąg Wieczystych. 
  b) Dokumenty zatwierdzające do realizacji zadanie zgodnie z Prawem budowlanym lub dokumenty potwierdzające wystąpienie Wnioskodawcy do właściwych organów o wydanie tych dokumentów. Dotyczy zadań dla których wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót budowlanych.
  c) W przypadku, gdy Wnioskodawcą jest współwłaściciel nieruchomości objętej wnioskiem, do wniosku należy załączyć zgodę pozostałych współwłaścicieli na wystąpienie z wnioskiem o dofinansowanie oraz na realizację inwestycji.

 5. Kiedy Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ogłosi listę pozytywnie rozpatrzonych wniosków, które otrzymają dotację? 
  Lista pozytywnie rozpatrzonych wniosków zostanie ogłoszona na stronie internetowej Funduszu do końca sierpnia br. 

 6. Czy jest możliwe przedłużenie terminu realizacji zadania na późniejszy niż 30.09.2017roku np. ze względu na nieprzewidywalne okoliczności? 
  Niestety nie ma takiej możliwości, termin 30.09.2017 roku jest terminem nieprzekraczalnym.

 7. Czy w przypadku nowobudowanego budynku jednorodzinnego należy do wniosku załączyć pozwolenie na budowę, jeżeli z niego jasno nie wynika, że będzie wykonywane przedsięwzięcie na które wnioskuje się o dofinansowanie? 
  W przypadku nowobudowanego obiektu zawsze należy załączyć pozwolenie na budowę. Jeżeli dopiero złożono wniosek o pozwolenie na budowę, to należy dostarczyć potwierdzenie złożenia wniosku, np. jego kopię, a pozwolenie dostarczyć na etapie rozliczenia dofinansowania.

 8. Czy można łączyć dofinansowanie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach z innymi dofinansowaniami, np. z PONE w danej gminie? 
  Tak można, o ile inne dofinansowanie tego nie wyklucza.

 9. Jeżeli dom jednorodzinny obecnie podlega rozbudowie lub podlegał rozbudowie w okresie po 16.12.2002 roku, to czy można się ubiegać o dofinansowanie na termomodernizację i instalacje źródła ciepła? 
  Tak, ale tylko do części istniejącej przed 16.12.2002 roku.

 10. Czy w przypadku montażu pompy ciepła należy wykazać likwidację dotychczasowego źródła ciepła?
  Tak, w przypadku montażu pompy ciepła w istniejącym budynku należy zlikwidować dotychczasowe źródło.

 11. Czy jeżeli w księdze wieczystej figuruje zapis zobowiązujący właściciela do udostępnienia obiektu jakiejś osobie, to czy ta osoba musi napisać oświadczenie, że wyraża zgodę na ubieganie się o dotację oraz na wykonanie inwestycji? 
  Oświadczenie sporządzają tylko osoby będące współwłaścicielami budynku.

 12. Czy można składać więcej wniosków dla jednego obiektu, np. osobny wniosek na kocioł, a osobny na termomodernizację? 
  Nie można składać kilku wniosków dla jednego obiektu.

 13. Jakie będą konsekwencje jeżeli danej osobie przyznano dofinansowanie i nie zrealizowano zadania?
  Nie ma żadnych konsekwencji, zaleca się jednak, aby taka osoba wcześniej zgłosiła, że nie będzie realizowała zadania.

 14. Czy Fundusz sugeruje jakie przedsiębiorstwo ma realizować zadanie? 
  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach nie sugeruje jakie przedsiębiorstwo ma realizować zadanie. 

 

01.09.2016

Informujemy, że zakończono ocenę formalną i merytoryczną dla pierwszej części wniosków złożonych w ramach Pilotażowego programu pn.: „Dofinansowanie zadań realizowanych przez mieszkańców województwa śląskiego na rzecz ograniczenia niskiej emisji”. Program cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem – ogółem do Funduszu wpłynęło 1546 wniosków.

Część pierwsza listy osób zakwalifikowanych do dofinansowania, obejmująca 362 osoby - do pobrania

Informujemy ponadto, że dofinansowaniem zostaną objęte te osoby, których wnioski zostały pozytywnie zweryfikowane, a które likwidują stare kotły węglowe i zastępują je bardziej przyjaznym źródłem ciepła. Kolejne części listy, obejmujące wyżej wymienione zadania ukażą się w najbliższym czasie.

08.09.2016

Informujemy, że w dniu 08.09.2016 Zarząd WFOŚiGW zatwierdził drugą część listy osób zakwalifikowanych do dofinansowania w ramach Pilotażowego programu ograniczenia niskiej emisji – lista do pobrania

Jednocześnie zaktualizowano pierwszą część listy, poszerzając ją o 3 osoby. Obecnie lista liczy 365 osób – do pobrania

Informujemy ponadto, że ostatnia część listy, obejmująca zadania polegające na wymianie kotła/pieca węglowego na kocioł węglowy 5 klasy ukaże się do końca września.

Do wszystkich osób umieszczonych na listach zostanie wysłane pismo, zawierające oświadczenie Funduszu o udzieleniu dofinansowania. Wnioskodawcy umieszczeni na wyżej wymienionych listach mogą składać dokumenty umożliwiające rozliczenie zadania, zgodnie z Regulaminem udzielania dotacji dla osób fizycznych - do pobrania.

29.09.2016

Szanowni Państwo! Informujemy, że w dniu 29.09.2016 roku Zarząd WFOŚiGW zatwierdził trzecią część listy osób zakwalifikowanych do dofinansowania w ramach Pilotażowego programu ograniczenia niskiej emisjilista do pobrania

Jednocześnie zaktualizowano pierwszą część listy, poszerzając ją o 2 osoby. Obecnie lista liczy 367 osób – do pobrania

Lista zbiorcza obejmująca 750 osób zakwalifikowanych do dofinansowania w ramach Pilotażowego programu ograniczenia niskiej emisji – do pobrania

Informujemy, iż pozostałe zadania nie uzyskały dofinansowania ze względu na wyczerpanie puli środków Programu. Są to zadania charakteryzujące się niskim efektem ekologicznym lub są to wnioski, które posiadały braki formalne uniemożliwiające udzielenie dofinansowania.

Pragniemy przypomnieć, iż zgodnie z „Regulamin udzielania dotacji dla osób fizycznych w ramach Programu pilotażowego” do dofinansowania w zakresie zabudowy kotłów węglowych zostaną zakwalifikowane kotły węglowe 5 klasy posiadające sprawozdanie z wyników badań lub certyfikat wydany przez akredytowane laboratorium. Informujemy, iż nie będą uznawane wyniki pomiarów i przedkładane dokumenty wydane przez laboratoria nie posiadające akredytacji.

Informujemy ponadto, iż do wszystkich osób umieszczonych na listach zostanie wysłane pismo, zawierające oświadczenie Funduszu o udzieleniu dofinansowania. Wnioskodawcy umieszczeni na wyżej wymienionych listach mogą składać dokumenty umożliwiające rozliczenie zadania, zgodnie z punktem 8.4 Regulaminu udzielania dotacji dla osób fizycznych - do pobrania.