Zmiana organizacji pracy w WFOŚiGW w Katowicach w związku z COVID-19

W celu przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa w trosce o wspólne bezpieczeństwo, informujemy, że od 18 marca 2020 r. do odwołania Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Katowicach pracuje zdalnie.

 W związku z tym uprzejmie prosimy o kontakt z pracownikami Funduszu wyłącznie drogą mailową i pocztą tradycyjną.

WIĘCEJ INFORMACJI I NUMERY TELEFONÓW

x

Fundusz dofinansuje rewitalizację zabytkowych parków w Bytomiu31 sierpnia 2015

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach udzielił Gminie Bytom dofinansowania w formie dotacji w łącznej kwocie 641 077,41 zł z przeznaczeniem na realizację 3 działań: 

 

  • Rewitalizacja zabytkowego Parku Ludowego w Bytomiu – etap II
  • Rewitalizacja zabytkowego Parku Fazaniec w Bytomiu – etap II
  • Przebudowa zieleni w Parku Miejskim im. F. Kachla w Bytomiu – Etap IV

Teren Parku Ludowego w Bytomiu wpisany jest do rejestru zabytków decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach nr A/1612/95 z dnia 30.06.1995 r. 

Park Ludowy, będąc częścią historycznego założenia pałacowo – parkowego w stylu swobodnego parku krajobrazowego, jest cenny w skali miasta i regionu ze względu na różnorodność elementów naturalnych i kulturowych. Park ma kształt prostokąta, jego powierzchnia wynosi 13,95 ha. Głównym celem rewaloryzacji parku jest nadanie obiektowi właściwej rangi, poprzez program funkcjonalny i zabiegi niezbędne do podkreślenia historycznego układu, wydobycia i uczytelnienia wnętrz parkowych. Jednym z podstawowych zadań, dzięki którym cel ten ma zostać osiągnięty jest wykonanie nasadzeń, dodatkowa wycinka drzew o złym stanie fitosanitarnym, samosiewów i drzew obniżających wartość zdrowotną egzemplarzy rosnących w pobliżu. Drugi ważny zabieg to wprowadzenie pietra pośredniego w postaci malowniczych grup krzewów i roślin okrywowych. W tym celu Wnioskodawca planuje nasadzić krzewy w strefach zgodnych z projektem zagospodarowania zieleni dla Parku Ludowego.

Park Fazaniec usytuowany jest między dwiema dzielnicami Bytomia – Bobrkiem i Szombierkami, jest największym obiektem zieleni w tej części miasta, zajmuje powierzchnię 18,1 ha. Jest parkiem ogólnie dostępnym, a układ alejek umożliwia pieszą komunikację pomiędzy dzielnicami oraz stanowi dojście do pobliskich ogrodów działkowych.

Park założono w drugiej połowie XIX wieku na terenach o specyficznej rzeźbie (dwa wąwozy), wykorzystując istniejący las grądowy z dużą domieszką dębów. Decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach nr 1341/87 z dnia 26.02.1987 roku Park został wpisany do rejestru zabytków.

Miejski Zarząd Zieleni i Gospodarki Komunalnej w Bytomiu pod koniec 2013 roku rozpoczął prace rewaloryzacyjne na terenie zabytkowego parku. W wyniku przeprowadzonej inwentaryzacji drzewostanu, obejmującej około połowę powierzchni parku, został opracowany program gospodarki drzewostanem, który został zrealizowany dzięki dotacji WFOŚiGW w Katowicach. Na początku 2015r. przystąpiono do sporządzenia planu gospodarki drzewostanem dla pozostałej części parku, w celu uporządkowania zieleni na całej jego powierzchni. Zaniedbany drzewostan wymaga podjęcia prac pielęgnacyjnych, obejmujących wycinkę starych, obumarłych drzew, przeprowadzenie cięć sanitarnych i formujących, usunięcie podrostów oraz uzupełnienie nasadzeń.

Znajdujący się w centrum miasta, zabytkowy Park Miejski im. Franciszka Kachla, zajmuje powierzchnię 43 ha i jest jednym z najstarszych parków na Górnym Śląsku. Decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach nr A/1465/92 z dnia 19.05.1992 roku Park Miejski w Bytomiu im. Franciszka Kachla został wpisany do rejestru zabytków.

Usytuowanie parku w centrum miasta powoduje, że jest to miejsce chętnie odwiedzane przez mieszkańców. Gmina Bytom od kilku lat podejmuje działania zmierzające do przywrócenia parkowi dawnej świetności, jak również w celu zapobieżenia dalszej degradacji. Ponieważ prace związane z pielęgnacją drzewostanu oraz odtworzeniem i remontem infrastruktury wymagają znacznych nakładów finansowych, prowadzone są one sukcesywnie przy wykorzystaniu środków zewnętrznych, w tym także z WFOŚiGW w Katowicach.

Dotychczas w ramach I - III etapu przebudowy wykonano szereg prac związanych między innymi z wycinką, pielęgnacją oraz sadzeniem drzew i krzewów, rekultywacją istniejących i założeniem nowych trawników, założeniem ogrodu różanego, itp. 

Niezbędna jest kontynuacja tego zadania, polegająca na usuwaniu posuszu w koronach drzew oraz usuwaniu drzew zamierających, a także zakończenie wycinki niepożądanych gatunków (np. topoli). Konieczne są także nasadzenia krzewów oraz ochrona kasztanowców przed szrotówkiem kasztanowcowiaczkiem, poprzez zakładanie pułapek feromonowych. 

Działania podjęte na terenie parku będą miały bezpośredni wpływ na poprawę jego walorów przyrodniczych i krajobrazowych.