Zmiana organizacji pracy w WFOŚiGW w Katowicach w związku z COVID-19

W celu przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa w trosce o wspólne bezpieczeństwo, informujemy, że od 18 marca 2020 r. do odwołania Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Katowicach pracuje zdalnie.

 W związku z tym uprzejmie prosimy o kontakt z pracownikami Funduszu wyłącznie drogą mailową i pocztą tradycyjną.

WIĘCEJ INFORMACJI I NUMERY TELEFONÓW

x

Agrobiogazownia31 sierpnia 2015

Inwestycje polegające na budowie biogazowni będą mogły być dofinansowywane w formie dotacji wynoszącej do 30% kosztów kwalifikowanych inwestycji – zdecydował Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Uzupełnieniem dofinansowania do łącznej wysokości 80% kosztów kwalifikowanych zadania może być - jak dotychczas – pożyczka, oprocentowana w wysokości 0,95 stopy redyskonta weksli, lecz nie mniej niż 3% w stosunku rocznym.

 

„Pozyskiwanie energii ze źródeł odnawialnych w znacznym stopniu zmniejsza szkodliwe oddziaływanie energetyki na środowisko naturalne, głównie poprzez ograniczenie emisji szkodliwych substancji do atmosfery, zwłaszcza gazów cieplarnianych” – wyjaśnił Andrzej Pilot, Prezes Zarządu WFOŚiGW w Katowicach. Dodał, że w województwie śląskim największy potencjał w zakresie odnawialnych źródeł energii posiadają: energia słoneczna (przy czym inwestycje w tym zakresie zyskują ostatnio ogromną popularność i nie wymagają specjalnych zachęt) oraz biomasa (pochodząca m.in. z oczyszczalni ścieków, składowisk odpadów i rolnictwa), która może być energetycznie wykorzystana w biogazowniach.

Spośród biogazowni największy potencjał w naszym województwie posiadają obecnie biogazownie rolnicze. Instalacje takie - w tym mikrobiogazownie - mogą być zastosowane w większości gospodarstw rolnych. Mając na uwadze znaczną ich liczbę w naszym województwie, w których możliwe i uzasadnione byłoby zastosowanie biogazowni rolniczych i wynikającą z tego możliwą do uzyskania znaczną produkcję energii ze źródeł odnawialnych, celowe było stworzenie większych zachęt do realizacji tego typu inwestycji.

Popularyzacja mikrobiogazowni i następująca w konsekwencji tego produkcja dużej ilości energii cieplnej i elektrycznej z OZE przyczyni się do realizacji zobowiązań Polski wynikających z pakietu klimatyczno–energetycznego, jak również wpisuje się postanowienia, które znajdziemy w strategicznych dokumentach województwa śląskiego w zakresie ochrony środowiska, w tym m.in. w „Programie ochrony powietrza dla terenu województwa śląskiego mającym na celu osiągnięcie poziomów dopuszczalnych substancji w powietrzu oraz pułapu stężenia ekspozycji”.