Zmiana organizacji pracy w WFOŚiGW w Katowicach w związku z COVID-19

W celu przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa w trosce o wspólne bezpieczeństwo, informujemy, że od 18 marca 2020 r. do odwołania Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Katowicach pracuje zdalnie.

 W związku z tym uprzejmie prosimy o kontakt z pracownikami Funduszu wyłącznie drogą mailową i pocztą tradycyjną.

WIĘCEJ INFORMACJI I NUMERY TELEFONÓW

x

31 sierpnia 2015

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach przyjął rozwiązania dotyczące wyliczania wysokości i struktury dofinansowania dla zadań inwestycyjnych z zakresu ochrony atmosfery. Będą one stosowane odnośnie do wniosków z zakresu ochrony powietrza złożonych od 1 lipca br. w ramach trwającego, ciągłego naboru wniosków oraz do wniosków złożonych w ramach trzeciego naboru do Programu „KAWKA” (trwającego od 17 sierpnia do 16 października br.).

 

„Główną przyczyną znacznego zanieczyszczenia powietrza w województwie śląskim jest tzw. niska emisja, w związku z czym aktualnie położono największy nacisk na działania mające na celu ograniczenie tego problemu” – powiedział prezes WFOŚiGW w Katowicach Andrzej Pilot. Prezes Funduszu wyjaśnił, że zwiększono z 5 do 15% maksymalny udział dotacji, jaką można uzyskać za ograniczenie emisji z niskich emitorów w ramach zadań realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych w obiektach użyteczności publicznej oraz zadań realizowanych przez pozostałe jednostki w obiektach użyteczności publicznej wpisanych do rejestru zabytków. Ponadto, aby zapobiegać tworzeniu nowych źródeł niskiej emisji oraz spełnić zalecenia wynikające z zatwierdzonego „Programu ochrony powietrza dla terenu województwa śląskiego mającego na celu osiągnięcie poziomów dopuszczalnych substancji w powietrzu oraz pułapu stężeń ekspozycji”, wprowadzono zapisy uniemożliwiające uzyskanie dofinansowania na realizację zadań polegających na odłączeniu się od sieci ciepłowniczej i budowie indywidualnego źródła ciepła.

Zgodnie z obowiązującymi obecnie w Wojewódzkim Funduszu regulaminami, od 2016 roku dofinansowana będzie zabudowa kotłów opalanych paliwem stałym, posiadających system automatycznego załadunku paliwa, które spełniać będą wymogi 5 klasy wg. kryteriów zawartych w normie PN EN303-5:2012. W związku z tym, że oznacza to konieczność stosowania droższych rozwiązań - m.in. wbudowanych elektrofiltrów, zwiększono z 12.000 zł do 18.000 zł wysokość maksymalnych kosztów kwalifikowanych na ten element w ramach programów ograniczenia emisji. Dostosowując się do cen rynkowych zwiększono również wysokość maksymalnych kosztów kwalifikowanych na zabudowę – w ramach programów ograniczenia emisji – pomp ciepła z wymiennikiem gruntowym z dotychczasowego poziomu 30.000 zł do 50.000 zł.

Andrzej Pilot, Prezes Zarządu WFOŚiGW w Katowicach, poinformował także o zmianach dotyczących biogazowni. Maksymalna wysokość dotacji na ich zabudowę została zwiększona z 25% do 30%. „Efektywne wykorzystanie odnawialnych źródeł energii jest istotne z punktu widzenia poprawy jakości środowiska naturalnego, ochrony zasobów paliw kopalnych oraz wzrostu bezpieczeństwa energetycznego regionu” – wyjaśnił prezes Pilot. Dodał, że duży i jednocześnie słabo obecnie wykorzystywany potencjał w tym zakresie posiadają w naszym województwie biomasa i biogaz (głównie pochodzące z rolnictwa), dlatego podjęta została decyzja o zwiększeniu dotacji. Jednocześnie, z uwagi na spadek cen instalacji fotowoltaicznych oraz przewidywane rozwiązania w zakresie zakupu „zielonej” energii, które mają spowodować, że ich zastosowanie stanie się opłacalne ekonomicznie i inwestycje takie będą zwracać się w stosunkowo krótkim – jak na zadania z zakresu OZE – czasie, zdecydowano o obniżeniu maksymalnego pułapu dotacji na ten element z 30% do 25% w przypadku zadań realizowanych przez wnioskodawców spoza sektora finansów publicznych.