×

Ostrzeżenie

JFolder::pliki: Ścieżka nie jest folderem. Ścieżka: /www/images/lipiec14/poiis2.

×

Uwaga

There was a problem rendering your image gallery. Please make sure that the folder you are using in the Simple Image Gallery plugin tags exists and contains valid image files. The plugin could not locate the folder: images/lipiec14/poiis2

Pozostały jeszcze wolne środki do wykorzystania w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013, m.in. dla zadań związanych z gospodarką wodno-ściekową. 10 czerwca br. Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju opublikowało listę projektów indywidualnych, która zawiera wykaz projektów wstępnie zakwalifikowanych do dofinansowania. Z przyjemnością informujemy, że znalazły się na niej trzy gminy z województwa śląskiego: Wilamowice, Kozy i Świerklaniec. 

 

W dniu 8 lipca 2014 roku w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach z powyższymi gminami zostały podpisane umowy wstępne na dofinansowanie projektów związanych z budową kanalizacji sanitarnej i modernizacją oczyszczalni ścieków. W imieniu Funduszu umowy podpisali Zastępcy Prezesa Zarządu - Pan Adam Liwochowski oraz Pani Agnieszka Siemińska. W latach 2010-2011 Gmina Wilamowice realizowała projekt pod nazwą: „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Pisarzowicach”. Koszt całkowity projektu leżący po stronie Gminy wynosi 4,6 mln zł, a dofinansowanie z UE szacuje się na ponad 2.8 mln zł. Właścicielem oczyszczalni ścieków w Pisarzowicach, wspólnie z Gminą Wilamowice, jest Gmina Kozy. Koszty modernizacji tej oczyszczalni, proporcjonalnie do posiadanych udziałów, poniosła więc również Gmina Kozy, która w ramach realizacji projektu pn.: „Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Pisarzowice na terenie gminy Kozy” wybudowała także sieć kanalizacji sanitarnej w rejonie dzielnicy Pasieki - ul. Jaworowa i Malinowa. Przeprowadzone inwestycje przyczyniły się do wzrostu przepustowości oczyszczalni ścieków, optymalizacji procesu mechaniczno-biologicznego i przeróbki osadów ściekowych oraz zwiększenia stopnia skanalizowania aglomeracji Pisarzowice. Całkowita wartość projektu realizowanego przez Gminę Kozy to 8,1 mln zł, a dofinansowanie z PO IiŚ szacuje się na prawie 5 mln zł. 

Nadrzędnym celem projektu pn.: „Przebudowa oczyszczalni ścieków Lemna typu stawowego w gminie Świerklaniec na oczyszczalnię mechaniczno-biologiczną” jest poprawa stanu środowiska i osiągnięcie norm jakościowych w zakresie odprowadzania ścieków oczyszczonych, zgodnie z wymogami Dyrektywy 91/271/EWG w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych. Inwestycja dotyczy poprawy stanu wód powierzchniowych i podziemnych, która zostanie osiągnięta poprzez zmniejszenie zrzutu do odbiornika ścieków oczyszczonych w niewystarczającym stopniu. Zwiększenie jakości i wydajności procesów oczyszczania ścieków, pozwoli na osiągniecie jednego z podstawowych celów gospodarki wodno-ściekowej, jakim jest poprawa stanu wód powierzchniowych i podziemnych. Realizacja projektu pozwoli na wyeliminowanie zagrożeń dla zasobów wodnych zlewni zbiornika Kozłowa Góra, będącego rezerwuarem wody pitnej dla Aglomeracji Śląskiej. Przedsięwzięcie tym samym przyczyni się do realizacji celów polityki ekologicznej Unii Europejskiej, tj. do ochrony, zachowania i poprawy jakości środowiska, ochrony zdrowia ludzkiego oraz oszczędnego i racjonalnego wykorzystania zasobów naturalnych. Wartość całkowita projektu wynosi 11,98 mln a możliwe do dofinansowanie 10,18 mln zł. Promesa zawarcia umowy o dofinansowanie w ramach POIiŚ 2007-2013 ze strony Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju dla przedstawionych projektów była możliwa dzięki ogromnemu zaangażowania władz gminnych i wsparciu merytorycznemu WFOŚiGW w Katowicach. 

Gratulujemy władzom Gminy Wilamowice, Kozy i Świerklaniec za wytrwałość i konsekwencję w realizacji działań na rzecz środowiska naturalnego i lokalnej społeczności.

Warning: No images in specified directory. Please check the directory!

Debug: specified directory - https://wfosigw.katowice.pl/images/lipiec14/poiis2

 


Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach korzysta ze współfinansowania w ramach pomocy technicznej POIiŚ.

All rights reserved WFOSiGW w Katowicech.