1. SZCZEGÓLNE ZASADY FINANSOWANIA PRZEDSIĘWZIĘĆ ZWIĄZANYCH Z WYSTĄPIENIEM KLĘSKI ŻYWIOŁOWEJ LUB INNYCH NADZWYCZAJNYCH ZDARZEŃ NOSZĄCYCH ZNAMIONA KLĘSKI ŻYWIOŁOWEJ - pobierz plik 

2. Regulamin dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Katowicach zadań z zakresu usuwania azbestu - pobierz plik

3. Wzory dokumentów rozliczających zadania realizowane w ramach Programu Usuwania Azbestu i Wyrobów Zawierających Azbest - pobierz plik

4. Wzór dokumentu dla państwowych jednostek budżetowych - pobierz plik

5. Szczególne zasady dofinansowania zadań związanych z usuwaniem i unieszkodliwieniem azbestu realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - pobierz plik

6. Regulamin dofinansowania zadań związanych z realizacją gminnych programów usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest i naboru wniosków pobierz plik