Rusza system doradztwa w zakresie efektywności energetycznej oraz odnawialnych źródeł energii

Minister Energii Krzysztof Tchórzewski i prezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Kazimierz Kujda 3 marca 2016 r. w siedzibie Ministerstwa Energii podpisali umowę w sprawie realizacji projektu pod nazwą "Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE". Będzie on realizowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) – zgodnie z jego osią priorytetową "Zmniejszenie emisyjności gospodarki".

 

To projekt wdrażany w Polsce po raz pierwszy - ma on charakter nieinwestycyjny, nowatorski i unikatowy w skali Europy ze względu na zasięg, gdyż obejmuje całą Polskę. Realizowany jest w formie projektu partnerskiego z udziałem NFOŚiGW jako Partnera Wiodącego oraz Partnerów: 14 Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (wśród nich WFOŚiGW w Katowicach) i Województwo Lubelskie.    

Projekt przewiduje utworzenie ogólnokrajowej sieci 76 doradców. Poprzez różnego rodzaju nieodpłatne usługi będą oni służyć pomocą wszystkim zainteresowanym, chcącym skorzystać ze wsparcia z funduszy unijnych w dziedzinie efektywności energetycznej.

Oto najważniejsze działania zaplanowane w ramach projektu:

  • szkolenia i działania informacyjno-edukacyjne w zakresie efektywności energetycznej, odnawialnych źródeł energii i rozwoju gospodarki niskoemisyjnej,
  • wsparcie samorządów w przygotowaniu, weryfikacji i wdrożeniu planów gospodarki niskoemisyjnej (PGN),
  • doradztwo na temat możliwości inwestycyjnych w zakresie efektywności energetycznej,
  • wsparcie przy tworzeniu sieci energetyków gminnych,
  • budowa platformy wymiany doświadczeń i bazy wiedzy w zakresie efektywności energetycznej.

Wniosek o dofinansowanie projektu został zatwierdzony 1 marca 2016 r. Jego budżet to prawie 129 mln zł. Projekt jest w 100 proc. dofinansowany z POIiŚ.

***

W ramach osi I Zmniejszenie emisyjności gospodarki POIiŚ 2014-2020 wsparte zostaną projekty w obszarze efektywności energetycznej. Przedsięwzięcia z zakresu efektywności energetycznej w budynkach (działania 1.3 i 1.7.1) zostaną wsparte kwotą ok. 450 mln euro w formie instrumentów mieszanych (kombinacja pożyczki i dotacji). W podobny sposób zostaną wsparte (alokacja ok. 150 mln euro) projekty w zakresie efektywności energetycznej w dużych firmach (działanie 1.2).

Z kolei projekty w obszarze wysokosprawnej kogeneracji otrzymają wsparcie w wysokości ok. 100 milionów euro w formie dotacji (działanie 1.6.1), a efektywne systemy ciepłownicze i chłodnicze (w rozumieniu Dyrektywy 2012/27/UE) zostaną wsparte kwotą ok. 720 milionów euro (działania 1.5, 1.6.2, 1.7.2 i 1.7.3).

Inwestycje z zakresie inteligentnych sieci elektroenergetycznych na średnim i niskim napięciu przyczyniające się do zwiększenia potencjału do przyłączania rozproszonych źródeł OZE lub redukcji strat dystrybucji energii elektrycznej będą wsparte kwotą ok. 100 mln euro w formie dotacji (działanie 1.4.1).

Ponadto w ramach osi I POIiŚ 2014-2020 będzie wspierana budowa odnawialnych źródeł energii w formie pożyczek oraz instrumentów mieszanych w kwocie 150 mln euro, budowę lub modernizację sieci elektroenergetycznych dla OZE (150 mln euro w formie dotacji).

Dodatkowo, w ramach osi VII Poprawa bezpieczeństwa energetycznego (POIiŚ 2014-2020) Polska planuje wsparcie budowy lub rozbudowy sieci przesyłowych w kwocie 630 mln euro (320 mln euro na przesył energii elektrycznej i ok. 310 mln euro na przesył gazu) w formie dotacji. W tej samej formie zostanie udzielone wsparcie dla terminala LNG w Świnoujściu (120 mln euro) i magazynów gazu (130 mln euro). Kluczowa infrastruktura dystrybucyjna będzie wsparta kwotą 120 mln euro (po 60 mln euro dla dystrybucji energii elektrycznej i dystrybucji gazu). Wszystkie ww. rodzaje projektów mają się przyczyniać do podwyższenia poziomu bezpieczeństwa energetycznego.

Żródło: NFOŚiGW