Logo doradztwo energetyczne

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach - partnerem w projekcie pn. „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorców w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE”. Wychodząc naprzeciwko postulatom pakietu klimatyczno – energetycznego UE20/20/20, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach bierze udział w projekcie pn. „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorców w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE”, stworzonym przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju oraz Ministerstwo Gospodarki.

 

Beneficjentem projektu jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we współpracy z 15 Wojewódzkimi Funduszami Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubelskiego, jako Partnerami. W styczniu br. zostało zawarte wstępne porozumienie pomiędzy Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w sprawie współpracy w zakresie przygotowania projektu. 

Z ramienia Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w projekcie uczestniczy 5 osób, które po przejściu kilkutygodniowego szkolenia zakończonego egzaminem otrzymało tytuł certyfikowanego Doradcy energetycznego. Doradcy dzięki zdobytym umiejętnościom m. in. z zakresu efektywności energetycznej, transportu, odnawialnych źródeł energii są przygotowani w pierwszej kolejności do wsparcia gmin, powiatów, Urzędu Marszałkowskiego w zakresie przygotowywania i późniejszej weryfikacji Planów Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN). W kolejnym etapie Doradcy będą służyć pomocą w szkoleniu i wsparciu energetyków gminnych, a wreszcie przy przygotowaniu i realizacji inwestycji w obszarze efektywności energetycznej i OZE. Przewidujemy, iż docelowo odbiorcami usług doradczych mogą być również przedsiębiorcy i osoby fizyczne realizujące zadania służące poprawie efektywności energetycznej obiektów lub procesów oraz zadania związane z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii. 

Zachęcamy Państwa do kontaktu z naszymi doradcami, szczególnie jednostki samorządu terytorialnego, które już dzisiaj mogą poddać weryfikacji w zakresie zgodności z wymogami NFOŚiGW i WFOŚiGW w Katowicach posiadane Plany Gospodarki Niskoemisyjnej lub, jeżeli są w trakcie ich opracowania, mogą uzyskać informacje pomocne do ich utworzenia.

Więcej informacji na stronie: Doradztwo energetyczne