Pierwsza z cyklu audycji "Doradca energetyczny - w czym mogę pomóc?" - wyemitowana 21 października na antenie Radia Katowice: 

27 lutego oraz 6 marca 2019 roku Doradcy Energetyczni z WFOŚiGW w Katowicach zakończyli 2 cykle szkoleń skierowanych do kandydatów na Energetyków Gminnych. W sześciodniowym szkoleniu wzięły udział 53 osoby z województwa śląskiego, które uzyskały rekomendacje władz gminnych. 

Zapraszamy do udziału w ogólnopolskiej konferencji poświęconej doradztwu energetycznemu, zielonym inwestycjom i zdrowemu otoczeniu

W dniach 15 i 16 stycznia, Doradcy Energetyczni Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach rozpoczęli cykl szkoleń dla kandydatów na energetyków gminnych. Szkolenia te są organizowane w ramach projektu „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE” prowadzone są na terenie całej Polski przez Doradców Energetycznych i przeznaczone są dla osób rekomendowanych przez gminy do pełnienia roli gospodarza zajmującego się całością zagadnień związanych z gospodarowaniem energią na poziomie samorządu.

W okresie od grudnia 2017 roku do lipca 2018 roku Doradcy Energetyczni przeszkolili 139 pracowników ośrodków pomocy społecznej z terenu województwa śląskiego. Podstawą przeprowadzenia szkoleń był przyjęty 17.01.2017 roku przez Radę Ministrów Program „Czyste Powietrze”, w ramach którego zgodnie z Działaniem 7. pracownicy socjalni ośrodków pomocy społecznej będą włączeni w działania informacyjne w zakresie efektywnego wykorzystywania energii w domu/mieszkaniu, możliwości pozyskania środków na wymianę kotłów, uzyskanie dodatków energetycznych, środków pieniężnych na dofinansowanie ogrzania domów/mieszkań. Organizatorem szkolenia był Urząd Wojewódzki Wydział Rodziny i Polityki Społecznej.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach będący Instytucją Wdrażającą, na mocy umowy nr UDA-POIS.10.01.00-00-0400/15-00 zawartej w dniu 29.04.2016 r. z Ministerstwem Energii, otrzymał w dniu 31.05.2017 roku, refundację części kosztów operacyjnych poniesionych w IV kwartale 2016 roku na realizację tego programu w Województwie Śląskim.

Kwota otrzymanego dofinansowania wynosi 65 254,65 PLN z PD 2014-2016 w sektorze energetyka, w ramach Działania 10.1 priorytetu X.