Wyjazdów ciąg dalszy

Pomimo kończących się wakacji uczniowie ze Świętochłowic, Bytomia i Rudzińca już wiedzą, że mogą liczyć na podreperowanie swojego zdrowia podczas nadchodzącego roku szkolnego. Dzięki środkom pochodzącym z Funduszu ponad 440 dzieci wyjedzie nad morze i w Beskidy. 

Plan dla Kobióra

Ograniczanie niskiej emisji skutecznie realizowane jest w gminach i miastach. Ważnym narzędziem pokazującym kierunki koniecznych zmian są „Plany gospodarki niskoemisyjnej” Powstawanie takich dokumentów dofinansowywane jest przez Fundusz. Tym razem prawie 6.000 zł otrzymała gmina Kobiór, która do początku listopada opracuje dokument.

Uniwersytecki miód

Uniwersytet Śląski zajmie się produkcją miodu (niejako przy okazji) prowadząc badania nad pszczołą miodną. Na dachu budynku Wydziału Prawa i Administracji założona zostanie pasieka o charakterze edukacyjnym wraz z zapleczem koniecznym do jej funkcjonowania, która będzie podstawą do cyklu warsztatów dotyczących biologii i znaczenia pszczoły miodnej.

„Nie żądlę – zapylam” - to kampania edukacyjna Uniwersytetu Śląskiego o roli dzikich i udomowionych owadów zapylających w ekosystemie. Będzie to wielowątkowy projekt, docierający do szerokiej gamy odbiorców – samorządowców, dzieci i młodzieży szkolnej, a także dorosłych mieszkańców województwa śląskiego. W ramach projektu odbędzie się także konferencja edukacyjna dla władz samorządów woj. śląskiego, dotycząca roli jaką spełniają dzikie zapylacze oraz pszczoła miodna w środowisku, a także niebezpieczeństw, na które są one narażone w XXI wieku. Ponadto, przedstawione będą prawne aspekty stawiania domków dla dzikich zapylaczy oraz uli dla pszczoły miodnej na terenach miejskich. Zadaniem konferencji będzie zachęcenie władz samorządowych do tworzenia regulacji prawnych wspierających zapylacze w ramach regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie. Uniwersytet Śląski otrzymał dotację na realizację zadania w wysokości 23 079,50 zł.

Ornontowice SEGREGUJĄ

To hasło kampanii edukacyjnej w gminie Ornontowice, w ramach której prowadzone będą działania informacyjno-edukacyjne, których adresatem będą mieszkańcy gminy, w tym w szczególności dzieci i młodzież. W ramach zadania przeprowadzone zostaną: prelekcje dla dzieci i młodzieży, plenerowe wydarzenie ekologiczne, konkursy plastyczny, wiedzy oraz literacki dla przedszkolaków oraz uczniów szkół podstawowych i gimnazjum. Wsparciem edukacji w placówkach oświatowych będzie wydanie pakietu materiałów edukacyjnych, a do dorosłych mieszkańców zostaną rozesłane broszury informacyjne. Fundusz wsparł przedsięwzięcie kwotą 10 000,00 zł.

„Zieleń miejska w Bytomiu” wznowienie 

W 2016 r. dzięki dofinansowaniu Funduszu wydana została publikacja pn. „Zieleń miejska w Bytomiu”, w której przedstawione zostały tereny zielone – parki, skwery i zieleńce - znajdujące się w mieście. Wydawnictwo wraz filmem miało na celu uświadomienie użytkownikom zieleni w Bytomiu jak cenne dla jakości życia są tereny zielone. Z uwagi na ogromne zainteresowanie filmem, szczególnie ze strony bytomskich placówek edukacyjnych zaistniała konieczność wznowienia publikacji. Przedsięwzięcie otrzymało 8 000,00 zł dofinansowania z Funduszu.

Bytomskie ogrody ozdobne

Miejski Zarząd Zieleni i Gospodarki Komunalnej w Bytomiu  planuje wydanie publikacji prezentującej Górę Miłości w Parku Miejskim im. Franciszka Kachla – ze zrekonstruowanym strumieniem wodnym oraz Ogród Bytomski. Zestaw zawierać będzie ok. 15-minutowy film wraz z książeczką, który rozpowszechniony zostanie w placówkach oświatowych, instytucjach naukowych i bibliotekach publicznych. Fundusz przeznaczył na ten cel dotację w wysokości 22 700,00 zł.

EKObajtle na trasach Powiatu Gliwickiego

Celem tego projektu jest upowszechnienie wiedzy na temat walorów ekologiczno-przyrodniczo-geologicznych, ukazanie piękna i bogactwa przyrody powiatu gliwickiego poprzez stworzenie zestawu wydawniczego składającego się z przewodnika po powiecie wraz z kolorowanką, kartami do gry oraz drewnianymi kredkami. Kolorowy, bogato ilustrowany przewodnik albumowy po powiecie gliwickim z opisami zawierać będzie propozycje zwiedzania najciekawszych zakątków, miejsc i zabytków takich jak m.in. Jezioro Dzierżno Małe, Kamieniołom w Napłatkach czy Rezerwat Przyrody „Hubert”. Fundusz wsparł tę inicjatywę kwotą 13 400,00 zł.

Archidiecezjalne wydawnictwo

„Dzieci, los Ziemi leży w Waszych rękach” – to tytuł publikacji wyjaśniającej niepokojące zjawiska obserwowane w środowisku z perspektyw naukowych, społecznych i duchowych. W przygotowywanej publikacji znajdą się także scenariusze zajęć i happeningów oraz ekologiczna gra dydaktyczna. Do każdego rozdziału zostanie skomponowany utwór muzyczny oraz wykonane opracowanie graficzne. Publikacja adresowana jest do dzieci w wieku 10-14 lat, nauczycieli przedmiotów zarówno religijnych jak i przyrodniczych oraz rodziców. Archidiecezja Katowicka otrzymała  dofinansowania w formie dotacji do kwoty 13 400,00 zł.

Ekologiczna bajka

„CZTERY PORY ROKU Z EKOLOGIĄ – Jesień z Dadzikiem” taki tytuł nosić będzie książeczka adresowana do dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Publikacja będzie opatrzona kolorowymi, przyjaznymi dla dziecka rysunkami. Najważniejszym elementem książeczki będzie jej treść, w formie ciekawej, dynamicznej, trzymającej w napięciu bajki. Do książeczki dołączone będą naklejki, które dziecko będzie mogło nakleić w wyznaczonych miejscach rozsianych po całej książeczce. Wydawcą będzie firma NEWS PRESS z Częstochowy, która otrzymała od Funduszu  dofinansowanie 4 600,00 zł.

Uniwersyteckie prace dyplomowe

Uniwersytet Śląski w Katowicach wyda wybrane prace dyplomowe o tematyce ochrony środowiska, będzie to już 23 tom tego typu. Wsparcie Funduszu wyniosło 4 800 zł.

Filmowa propozycja

Nowe Studio Marcin Szendoł z Bielska-Białej otrzymało 16 000 zł na produkcję 20 minutowego filmu opowiadającego o sposobach ochrony lasów górskich przed erozją w obliczu zmian klimatycznych. Materiał trafi do telewizji kablowych, mieszkańców podgórskich miejscowości, którzy znają zjawiska częstego i nagłego wzbierania i wylewania górskich rzek. Film ma na celu m.in. wyjaśnienie niektórych przyczyn tego zjawiska, ponadto przyczyni się do rozwiania wątpliwości, co do celowości pojawiania się inwestycji związanych z małą retencją, m.in. takich jak: zbiorniki retencyjne, progi, bystrza, urządzenia piętrzące na ciekach, zastawki, narzuty kamienne.

Poradnik dla przedsiębiorców 

Fundacja EKON planuje wydanie książki/poradnika edukującego i instruującego przedsiębiorców w jaki sposób powinni postępować z wytwarzanymi odpadami, począwszy od produkcji, magazynowania, transportu, a skończywszy na sprawozdawczości do prowadzenia której są zobowiązani.

Po zapoznaniu się z wydawnictwem przedsiębiorcy:

  • będą znali obowiązujące przepisy prawa w zakresie ochrony środowiska,
  • zwiększą swoją wiedzę o tym jak ich codzienna praca i podjęte działania oddziałują na środowisko,
  • zdobędą wiedzę jak postępować z odpadami, powstającymi w ich firmach,
  • będą wiedzieli jak przeciwdziałać powstawaniu odpadów,
  • w razie potrzeby wykonają u siebie audyty,
  • będą wiedzieli jak prowadzić sprawozdawczość.

Fundusz wsparł przedsięwzięcie dotacją w kwocie 14 250,00 zł.

7 nowych oczyszczalni ścieków

Gmina Brenna wzbogaci się o nowe  obiekty na obszarze, na którym budowa kanalizacji sanitarnej z przyczyn technicznych jest nieuzasadniona. Zadanie to stanowi III etap uporządkowania gospodarki ściekowej w gminie. Przyjęcie takiego rozwiązania ma na celu stopniowe, ale systemowe rozwiązanie problemu oczyszczania ścieków na tym obszarze. Na ten cel Fundusz przeznaczył kwotę 103.495,00 zł.

Nowe inwestycje w Rudzie Śląskiej

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.  zbuduje sieć kanalizacji sanitarnej w ul. Zielonej, Pawłowskiej i Kingi w Bielszowicach. W ramach zadania powstanie 559 metrów kanalizacji, a ścieki z 9 podłączeń do budynków będą odprowadzane do oczyszczalni ścieków Halemba Centrum.  Inwestycja potrwa do końca czerwca 2018 roku i została dofinansowana przez Fundusz kwotą 154.045,00 zł.

Termomodernizacyjne inwestycje

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Śródmieście” Gliwice oraz „Michał w Siemianowicach Śląskich otrzymały od Funduszu środki na termomodernizację swoich budynków. W Gliwicach jest to obiekt przy ul. Mielęckiego 8-10, a w Siemianowicach Śląskich przy ul. Katowickiej 22. W wyniku termomodernizacji roczne koszty ogrzewania ulegną zmniejszeniu odpowiednio o 12 000 i 14 000 zł. Dofinansowanie wyniosło 245.568 zł (SM „Śródmieście” Gliwice) i 210.328 zł (Spółdzielnia Mieszkaniowa „Michał” z siedzibą w Siemianowicach Śląskich).