Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ogłasza, dla banków zainteresowanych współpracą, nabór „Wniosków o udostępnianie środków z przeznaczeniem na udzielanie kredytów bankowych wraz z dotacją” w ramach linii kredytowej o symbolu LKD_2017, na dofinansowanie zadań realizowanych na obszarze województwa śląskiego przez osoby fizyczne i wspólnoty mieszkaniowe, z zakresu:
1. ograniczenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery,
2. przydomowe oczyszczalnie ścieków, podłączenia do kanalizacji

Fundusz przeznacza kwotę 8.000.000,00 zł do wydatkowania w latach 2017 – 2019, z przeznaczeniem na udzielanie kredytów oraz kwotę 1.600.000,00 zł na wypłatę dotacji stanowiących uzupełnienie kredytu.
Szczegóły zawiera załączona „Procedura wyboru banków do obsługi środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, udostępnionych w ramach bankowej linii kredytowej LKD_2017” wraz z załącznikami tj.:
1. Umowa Współpracy nr LKD_2017/……….. na obsługę preferencyjnej linii kredytowej z przeznaczeniem na kredyty wraz z dotacją,
2. Regulamin udzielania kredytów wraz z dotacją w ramach linii kredytowej o symbolu LKD_2017,
3. Wniosek o udostępnienie środków z przeznaczeniem na udzielanie kredytów wraz z dotacją.

Zmiana załącznika nr 2 - Regulamin udzielania kredytów wraz z dotacją w ramach linii kredytowej o symbolu LKD_2017

Termin składania wniosków, przez banki  zainteresowane współpracą, zgodnie z  Procedurą wyboru banków do obsługi środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, udostępnionych w ramach bankowej linii kredytowej LKD_2017,  upływa dnia 28 sierpnia 2017 r. o  godzinie 15:00.  Niezwłocznie po rozstrzygnięciu naboru  poinformujemy w jakich bankach będzie można składać wnioski o dofinansowanie ze środków Funduszu w ramach linii kredytowej LKD_2017.