Dziennikarze śląskich mediów gościli w Ośrodku Harcerskim w malowniczej dzielnicy Bielska-Białej - Wapienicy u podnóża Beskidu Śląskiego. Była to okazja do odwiedzin i przekonania się na własne oczy w jaki sposób Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach wspiera profilaktykę zdrowotną dzieci zamieszkałych na obszarach, na których występują przekroczenia standardów jakości środowiska. W wyjeździe towarzyszyli: Andrzej Pilot - prezes Funduszu, Stanisław Gmitruk - przewodniczący Sejmiku Województwa Śląskiego oraz Bernard Błaszczyk - regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach. Gospodarzami byli: Anna Peterko - komendant śląskiej chorągwi ZHP oraz skarbnik Andrzej Lichota wraz ze współpracownikami.

 

W 2017 roku Fundusz przeznaczył na dofinansowanie profilaktyki zdrowotnej dzieci 5 500 000,00 zł (w tym: zielone szkoły, profilaktyka specjalistyczna oraz wyjazdy w okresie wakacji i ferii zimowych).
Na dzień 26.06. br. WFOŚiGW przeznaczył  prawie 1 653 150,00 zł dla wnioskodawców na profilaktykę wraz z edukacją ekologiczną, realizowaną w okresie ferii zimowych i wakacji. Skorzystało i skorzysta  z tych form około 9 500 dzieci.
Wyjazdy są organizowane główne do miejscowości nadmorskich, do miejscowości na terenie woj. śląskiego oraz sporadycznie na tereny w województwie: wielkopolskim, opolskim, lubuskim, małopolskim, warmińsko – mazurskim, podkarpackim, świętokrzyskim, kujawsko – pomorskim, świętokrzyskim, łódzkim oraz podlaskim.

Środki Funduszu mogą być przeznaczone na realizację programu profilaktyki zdrowotnej, programu edukacji ekologicznej lub programu regionalnej edukacji przyrodniczej i ekologicznej (w przypadku wyjazdów dzieci na obszar województwa śląskiego), w tym na: zabiegi profilaktyczno-lecznicze, zajęcia sportowe, wzbogacone wyżywienie zgodne z programem żywieniowym ustalonym przez dietetyka, bilety wstępu do muzeów, parków narodowych, opłatę przewodnika, prelekcje proekologiczne, zakup nagród w konkursach ekologicznych, zakup materiałów plastycznych itp.

Wyjazd musi być zorganizowany do miejscowości czystej ekologicznie, zgodnie z opinią odpowiedniego inspektoratu ochrony środowiska o stanie czystości ekologicznej miejscowości, wydaną na podstawie art. 9 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 poz. 1235).

Fundusz dofinansowuje wyłącznie wyjazdy realizowane na terenie kraju.

Najwięksi organizatorzy wyjazdów kolonijnych:
Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Śląska
Z wyjazdów wakacyjnych skorzysta w roku 2017 około 3 800 dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjów specjalnych. Zadanie realizowane jest w Harcerskich Ośrodkach Obozowych znajdujących się na terenie całej Polski ( szczególne morze i góry).

Fundacja na Rzecz Zdrowia Dzieci i Młodzieży Regionu Śląsko – Dąbrowskiego im. Grzegorza Kolosy
Z wyjazdów wakacyjnych skorzysta w roku 2017 około 2 500 dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjów specjalnych.