Spotkania konsultacyjne dotyczące projektu „Listy przedsięwzięć priorytetowych planowanych do dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Katowicach na 2018 r.” prowadzone są z przedstawicielami różnych środowisk. Odbyły się z już z organizacjami prowadzącymi edukację ekologiczną (10 marca w Parku Śląskim), przedstawicielami spółdzielni mieszkaniowych , wspólnot mieszkaniowych oraz przedsiębiorców (14 marca), a kolejne spotkanie ze środowiskiem samorządowym jeszcze przed nami.


W ramach spotkań prezentowane są zasady udzielania dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Katowicach, a następnie zespoły eksperckie prowadzą konsultacje, podczas których można uzyskać odpowiedzi na nurtujące składających wnioski pytania.
Spotkania te na stałe wpisały się w kalendarz działania Funduszu i stanowią istotny element przepływu ważnych informacji.  Zdaniem Andrzeja Pilota prezesa Funduszu prowadzone konsultacje niezwykle pomagają w aktualizacji listy przedsięwzięć priorytetowych, a wiedza i doświadczenie beneficjentów, pozwala być na bieżąco ze wszystkimi wyzwaniami. Dzięki tym spotkaniom mamy poczucie i potwierdzenie, że Fundusz we właściwy sposób realizuje swoją misję, do której został powołany, czyli poprawę stanu środowiska naturalnego w województwie.
W opinii Anny Poraj – prezes Fundacji Parku Śląskiego uczestnictwo w takich spotkaniach jest niezwykle ważne z wielu powodów; po pierwsze pozwala już na rok wcześniej myśleć o tym, co możemy razem z Funduszem zrobić, jakie projekty zrealizować, w jakich terminach. To niezwykle ułatwia planowanie i późniejszą pracę. Jest to również okazja do wyjaśnienia pojawiających się wątpliwości czy pytań pojawiąjących się w trakcie realizacji projektów. Niezwykle sobie cenimy taką możliwość kontaktu. Nie bez znaczenia jest również możliwość spotkania z liderami innych organizacji pozarządowych i wymiana poglądów i doświadczeń.
W czerwcu Fundusz przyjmie listę przedsięwzięć priorytetowych, by już w połowie roku znane były kierunki działania na rok następny. Sytuacja ta jest niezwykle korzystna dla potencjalnych beneficjentów, którzy tym sposobem zyskują więcej potrzebnego czasu na odpowiednie przygotowanie projektów.