Spotkanie w sprawie „Kompleksowej likwidacji niskiej emisji na terenie konurbacji śląsko–dąbrowskiej”.

10 lutego 2015

WFOŚiGW w Katowicach pełni funkcję Instytucji Wdrażającej dla Działania 1.7 „Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie konurbacji śląsko-dąbrowskiej” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. Wsparcie jest adresowane do gmin i powiatów ziemskich wchodzących w skład Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego.

 

Ze środków UE oferowanych w Działaniu 1.7 wspierane będą projekty z zakresu kompleksowej modernizacji energetycznej budynków mieszkalnych, budowy lub przebudowy sieci ciepłowniczych lub chłodu oraz zakresu wysokosprawnej kogeneracji. Celem uzyskania efektu synergii likwidacji niskiej emisji projekty cząstkowe poszczególnych beneficjentów będą skorelowane zarówno pod względem obszarowo-funkcjonalnym jak i w zakresie terminów realizacji. Podstawą ubiegania się o wsparcie będzie ujęcie każdego projektu w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy oraz w Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Województwa Śląskiego.

W czwartek 5 lutego br. w siedzibie WFOŚiGW w Katowicach odbyło się pierwsze spotkanie z potencjalnymi beneficjentami Działania 1.7 z terenu Gminy Katowice. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Gminy, przedsiębiorstw ciepłowniczych oraz Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego. Miasto Katowice jest pierwszą Gminą, która posiada zatwierdzony Plan Gospodarki Niskoemisyjnej.