Otwarcie Stacji Uzdatniania Wody w Suminie

17 listopada z udziałem Rafała Adamusa Zastępcy Prezesa Zarządu WFOŚiGW w Katowicach otwarto Stację Uzdatniania Wody w Suminie. Zadanie zostało dofinansowane ze środków Funduszu pożyczką w wysokości ponad 1,5 mln zł. Dzięki realizacji zadania mieszkańcy sołectw Sumina, Lyski i Bogunice będą mieli wystarczającą ilość wody na zaspokojenie potrzeb życiowych i gospodarczych mieszkańców.

Czytaj więcej: Otwarcie Stacji Uzdatniania Wody w Suminie

UWAGA !!!

Beneficjenci Programu Pilotażowego pn.: „Dofinansowanie zadań realizowanych przez mieszkańców województwa śląskiego na rzecz ograniczenia niskiej emisji”, którzy złożyli wnioski w 2016 roku. 

Informujemy, że zbliża się graniczny termin zakończenia realizacji zadań: 30.09.2017 r. dofinansowanych w ramach ww. Programu (pkt. 6.1.d. Regulaminu). 

Dokumenty rozliczające zadanie, o których mowa w pkt. 8.4. „Regulaminu…” należy dostarczyć do Funduszu po zakończeniu zadania, najpóźniej do dnia 30.10.2017 r. (pkt. 8.6. „Regulaminu…”)

Niezłożenie dokumentów rozliczających zadanie w wymaganym terminie skutkuje wygaśnięciem umowy dotacji (pkt. 8.7. „Regulaminu…”).

W razie pytań prosimy o kontakt pod nr tel.: 32 60 32 388 lub 32 60 32 345


 W sprawach związanych z rozliczeniem zadań realizowanych w ramach pilotażowego Programu „Dofinansowanie zadań realizowanych przez mieszkańców województwa śląskiego na rzecz ograniczenia niskiej emisji” prosimy o kontakt z numerami telefonu: 32 60 32 383, 32 60 32 376 lub 32 60 32 388Poniżej publikujemy poradnik dla osób, które otrzymały dofinansowanie. Zachęcamy do zapoznania się z tymi informacjami.


JAK ROZLICZYĆ DOFINANSOWANE ZADANIE I OTRZYMAĆ DOTACJĘ:

Zobaczyłem/-am swoje nazwisko na liście osób zakwalifikowanych do dofinansowania w ramach Pilotażowego programu ograniczenia niskiej emisji. Co dalej?

Czekaj na pismo z Funduszu potwierdzające udzielenie dotacji i określające jej wysokość. Dokument ten po potwierdzeniu jego odbioru stanowi dowód zawarcia umowy.


Dostałem/-am pismo z Funduszu - „Oświadczenie o udzieleniu dofinansowania”. Co dalej?

Jeśli wykonałeś/-aś cały zaplanowany do wykonania zakres rzeczowy - zadanie, należy:

 • wysłać do Funduszu rozliczenie zadania – jeśli nie ma konieczności potwierdzania tożsamości Dotowanego, ponieważ czynność ta miała miejsce podczas składania wniosku o dotację,

albo

 • złożyć rozliczenie w WFOŚiGW osobiście – jeśli konieczne jest potwierdzenie tożsamości Dotowanego.

UWAGA: 

Jeżeli wniosku nie składałeś (-aś) osobiście, albo nie dokonano weryfikacji tożsamości osoby składającej wniosek, konieczny będzie przyjazd do Biura Funduszu przy ul. Plebiscytowej 19 w Katowicach, celem zweryfikowania Twojej tożsamości na podstawie okazanego dowodu osobistego. Działanie to jest niezbędne do potwierdzenia uprawnienia do otrzymania dotacji ze środków Funduszu. 

Co ważne, celem umówienia się z Pracownikami Funduszu na spotkanie, należy zadzwonić pod numery: 32 60 32 383, 32 60 32 376 lub 32 60 32 388.


O czym należy pamiętać?

Fizyczna likwidacja dotychczasowego źródła ciepła, oznacza jego unicestwienie. Celem potwierdzenia tego faktu, konieczne jest przedstawienie dokumentu zezłomowania – karta przekazania odpadu. Wobec tego, zdemontowanego kotła (pieca) nie należy wystawiać przed dom. Niedopuszczalne jest też odsprzedawanie lub przekazywanie wymienianego kotła innym osobom, ponieważ jednym z celów „Programu…” jest wycofywanie tych kotłów z użytkowania. 

 • Oddaj na składowisko złomu zużyty kocioł podlegający wymianie i weź imienny „kwit” – kartę przekazania odpadów, na którym mają się znaleźć dane Dotowanego. Należy pamiętać, że warunkiem koniecznym otrzymania dotacji jest fizyczna likwidacja – unicestwienie; szkodliwego dla środowiska, starego źródła ciepła. W uzasadnionym przypadku dopuszczalnym sposobem potwierdzenia fizycznej likwidacji kotła, jest stosowne oświadczenie.
 • W przypadku likwidacji ogrzewania piecowego (ceramiczne murowane piece lub murowane trzony kuchenne), dokumentem potwierdzającym może być protokół z wykonania robót rozbiórkowych lub oświadczenie o zlikwidowaniu wszystkich źródeł ciepła w budynku (pieców, trzonów kuchennych itd.), zasilanych paliwem stałym (węgiel, drewno itd.).

Jak przygotować rozliczenie? 

Do Funduszu należy dostarczyć dokumenty, o których mowa w ust. 8 Regulaminu udzielania dotacji dla osób fizycznych w ramach Programu pilotażowego:

 1. Wypełniony i podpisany przez Dotowanego i Wykonawcę robót protokół odbioru końcowego, wg wzoru (załącznik nr 3 do Regulaminu).
 2. Oryginał faktury wystawionej przez firmę instalatorską za wykonanie instalacji nowego kotła, instalacji c.o. lub instalacji solarnej, przy czym zgodnie z Regulaminem udzielania dotacji, faktury winny być wystawione za kompleksowo wykonane usługi instalacyjne.
 3. Oryginał faktury za wykonanie robót związanych z wymianą okien, drzwi, dociepleniem ścian, dachów lub stropodachów, przy czym zgodnie z Regulaminem udzielania dotacji, faktury winny być wystawione za kompleksowo wykonane usługi budowlane. 
 4. Jeśli na fakturze nie znajduje się adnotacja „zapłacono gotówką”, należy potwierdzić dokonanie zapłaty na rzecz wykonawcy – dowód zapłaty (potwierdzenie przelewu lub wyciąg bankowy),
 5. Jeśli instalowany kocioł jest zasilany węglem – konieczne jest dostarczenie certyfikatu potwierdzającego spełnienie wymogów 5 klasy, wg kryteriów zawartych w normie PN EN303-5:2012.
 6. Jeśli nowy kocioł jest zasilany biomasą, – konieczne jest dostarczenie certyfikatu potwierdzającego spełnienie wymogów 4 lub 5 klasy, wg kryteriów zawartych w normie PN EN303-5:2012.
 7. „Kwit” zezłomowania – karta przekazania odpadu na złomowisko, starego kotła (lub stosowne oświadczenie),
 8. Zdjęcia: kotłowni, pokazujące nowy piec po podłączeniu go do instalacji c.o. i jego tabliczkę znamionową, instalacji solarnej, c.o. (kilku pomieszczeń), docieplenia ścian zewnętrznych, dachu, stropodachu, okien, drzwi i td.
 9. Jeśli Twoja inwestycja wymagała decyzji administracyjnych lub pozwoleń – dołącz je.

Przeczytaj uważnie pkt 8 Regulaminu Programu pilotażowego.  


Certyfikaty potwierdzające, że zainstalowany kocioł spełnia wymogi 5 klasy, wg kryteriów zawartych w normie PN EN303-5:2012.

Według aktualnego stanu wiedzy WFOŚiGW, akredytację Polskiego Centrum Akredytacji, do wydawania stosownych certyfikatów posiadają:

 1. Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla, ul. Zamkowa 1, 41-803 Zabrze,
 2. Instytut Energetyki, ul. Mory 8, 01-330 Warszawa – Laboratorium Kotłów i Urządzeń Grzewczych, ul Dostawcza 1, 93-231 Łódź,
 3. Instytut Energetyki, ul. Mory 8, 01-330 Warszawa – Laboratorium Kotłów, Turbin, Urządzeń Grzewczych i Odpylających oraz Emisji Pyłowo-Gazowej, ul. Dostawcza 1, 93-231 Łódź,
 4. Urząd Dozoru Technicznego, ul. Szczęśliwicka 34, 02-353 Warszawa – Centralne Laboratorium Dozoru Technicznego, ul. Małeckiego 29, 60-706 Poznań.
 5. „THERMO-TECH” Przedsiębiorstwo Wdrożeń Techniki Kotłowej Sp. z o.o., ul. Odlewnicza 1, 26-220 Stąporków.

Jeśli masz wątpliwości lub problem z rozliczeniem dofinansowanego zadania, prosimy o kontakt telefoniczny dzwoniąc pod numery telefonu 32 60 32 383, 32 60 32 376 lub 32 60 32 388

Postaramy się pomóc. 

Zmiany w prawie wodnym

4 października w Gmachu Sejmu Śląskiego odbyła się konferencja prasowa, dotycząca konsekwencji zmiany prawa wodnego. W spotkaniu udział wzięli marszałek Wojciech Saługa, prezes GPW Łukasz Czopik, prezydenci miast Aglomeracji Górnośląskiej: Andrzej Kotala i Arkadiusz Chęciński oraz Prezes Zarządu Funduszu Andrzej Pilot.

Czytaj więcej: Zmiany w prawie wodnym

Podziękowania dla Funduszu

Serdecznie dziękujemy za podziękowania, które dzisiaj na ręce Prezesa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospadarki Wodnej w Katowicach - Andrzeja Pilota złożyli Prezesi Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Katowicach Pan Andrzej Malara, Robert Potucha oraz Radny Miasta Katowice Pan Józef Zawadzki za zaangażowanie i współpracę przy realizacji inwestycji "Rozbudowa Zakładu Odzysku i Unieszkodliwiania Odpadów w Katowicach.

Czytaj więcej: Podziękowania dla Funduszu

Szanowni Państwo! Informujemy, że w dniu 29.09.2016 roku Zarząd WFOŚiGW zatwierdził trzecią część listy osób zakwalifikowanych do dofinansowania w ramach Pilotażowego programu ograniczenia niskiej emisjilista do pobrania

Jednocześnie zaktualizowano pierwszą część listy, poszerzając ją o 2 osoby. Obecnie lista liczy 367 osób – do pobrania

Czytaj więcej: Pilotażowy program ograniczenia niskiej emisji – III część listy

Udział Funduszu w konwencie wójtów, burmistrzów i starostów

Jak co roku Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na zaproszenie Śląskiego Związku Gmin i Powiatów uczestniczył w konwencie wójtów, burmistrzów i starostów, który odbył się 24 października w Lyskach. Przedstawiciele Funduszu zaprezentowali uczestnikom szeroką ofertę WFOŚiGW w Katowicach skierowaną do gmin.

Czytaj więcej: Udział Funduszu w konwencie wójtów, burmistrzów i starostów