OGŁOSZENIE O NABORZE EKSPERTÓW W RAMACH DZIAŁANIA 1.7 KOMPLEKSOWA LIKWIDACJA NISKIEJ EMISJI NA TERENIE WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014-2020

I. Zaproszenie do składania wniosków

Minister Energii oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach (40-035), ul. Plebiscytowa 19 (dalej: WFOŚiGW), działając odpowiednio jako Instytucja Pośrednicząca oraz Instytucja Wdrażająca dla działania 1.7 Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (dalej: POIiŚ) zapraszają do składania wniosków o wpis (dalej: wniosek) do wykazu kandydatów na ekspertów, prowadzonego przez Ministra Rozwoju jako Instytucję Zarządzającą POIiŚ (dalej: wykaz).

II. Miejsce i termin składania wniosków

Wnioski należy składać w terminie do 15.05.2017 r. do WFOŚiGW, pocztą lub pocztą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Niezależnie od sposobu złożenia wniosku powinien zawierać on komplet dokumentów wymaganych w ogłoszeniu i Regulaminie naboru ekspertów, wymienionym w pkt. VIII (dalej: Regulamin). Do zachowania terminu niezbędne jest, aby wniosek wpłynął do WFOŚiGW w powyższym terminie.

III. Dziedziny, w ramach których jest prowadzony nabór

Nabór ekspertów dokonywany jest w dziedzinach: Efektywność energetyczna w budynkach mieszkalnych oraz Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu określonych we wniosku, stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu. Naboru w pozostałych dziedzinach wymienionych w Załączniku nr 1 nie prowadzi się. Kandydat może złożyć wniosek w zakresie co najmniej jednej dziedziny podając oczekiwaną stawkę wynagrodzenia za udział w ocenie projektu w danej dziedzinie (w zakresie wynagrodzenia patrz pkt. VI i VIII). Dziedziny są podane zgodnie z kryteriami oceny projektów zawartymi w załączniku nr 3 do Szczegółowego opisu osi priorytetowych POIiŚ. Osoba zamierzająca złożyć wniosek jest zobowiązana zapoznać się z opisem Kryteriów wyboru projektów stanowiących załącznik nr 3 do Szczegółowego opisu osi priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

IV. Dokumenty niezbędne do przedstawienia w ramach naboru

Osoba ubiegająca się o wpis do wykazu kandydatów na ekspertów powinna złożyć:

 • wniosek o wpis, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu,
 • oświadczenie kandydata na eksperta, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do Regulaminu,
 • zgodę kandydata na eksperta na przetwarzanie danych osobowych, według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do Regulaminu,
 • dokumenty potwierdzające posiadaną wiedzę, umiejętności, doświadczenie lub wymagane uprawnienia w dziedzinach, o których mowa w pkt. III,
 • oświadczenie potwierdzające posiadaną wiedzę odnośnie celów i sposobu realizacji POIiŚ, według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do ogłoszenia.

V. Merytoryczne kryteria naboru i wymagane do ich oceny dokumenty

W celu wykazania spełnienia kryteriów naboru określonych w Regulaminie:

 • w zakresie posiadanej wiedzy, umiejętności, doświadczenia lub wymaganego uprawnienia w dziedzinach, o których mowa w pkt. III, kandydat na eksperta powinien posiadać wykształcenie wyższe i mieć minimum 2-letnie doświadczenie zawodowe w danej dziedzinie i dołączyć do wniosku dokumenty potwierdzające spełnienie tego kryterium,
 • w zakresie posiadanej wiedzy odnośnie celów i sposobu realizacji POIiŚ, kandydat na eksperta powinien dołączyć do wniosku oświadczenie potwierdzające spełnienie tego kryterium,
 • w zakresie kryteriów określonych w § 3 ust. 1 pkt. a)-c) Regulaminu, kandydat na eksperta składa oświadczenie według załącznika nr 2 do Regulaminu,
 • w zakresie kryterium określonego w § 3 ust. 1 pkt. f) Regulaminu, kandydat na eksperta wskazuje miejsce aktualnego zatrudnienia w złożonym wniosku.

Przez dokumenty potwierdzające spełnienie danego kryterium rozumie się np. umowy o pracę, zlecenia, o dzieło, wydane opinie, ekspertyzy. Przy ocenie kryterium posiadanej wiedzy, umiejętności, doświadczenia lub wymaganego uprawnienia w dziedzinach, o których mowa w pkt. III nie będą brane pod uwagę szkolenia, w których kandydat na eksperta brał udział, chyba że był osobą prowadzącą szkolenie.

VI. Ocena wniosków

 1. Ocena wniosków w zakresie formalnym i merytorycznym zostanie przeprowadzona przez Komisję Kwalifikacyjną powołaną przez Dyrektora Departamentu Funduszy Europejskich w Ministerstwie Energii. Sposób oceny określają § 6 i § 7 Regulaminu. Jeżeli liczba kandydatów na ekspertów spełniających kryteria merytoryczne w danej dziedzinie przekroczy 10 (maksymalna liczba kandydatów na ekspertów, których zamierza się wpisać do wykazu w ramach naboru), to wnioski będą oceniane według wysokości oczekiwanego wynagrodzenia, podanego we wniosku w kolejności aż do wyczerpania liczby 10 osób w danej dziedzinie, z zastrzeżeniem § 8 ust. 1 lit. c) Regulaminu.
 2. Wnioski kandydatów, którzy spełnią wszystkie kryteria wyboru zostaną rekomendowane do wpisu do wykazu.

VII. Termin rozpatrzenia wniosków

Wnioski zostaną ocenione przez Komisję Kwalifikacyjną w terminie do 31.05.2017 r. Osoby ubiegające się o umieszczenie w wykazie kandydatów na ekspertów są informowane o wynikach postępowania kwalifikacyjnego wyłącznie na adres poczty elektronicznej wskazany we wniosku.

VIII. Postanowienia końcowe

 1. Zgodnie z § 9 ust. 4 Regulaminu wynagrodzenie oczekiwane przez eksperta na etapie oceny projektu nie może być wyższe od wskazanego we wniosku.
 2. Status kandydata na eksperta uzyskuje się w wyniku umieszczenia w wykazie. Status eksperta uzyskuje kandydat na eksperta, który podpisał z WFOŚiGW umowę, według wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do ogłoszenia. Powierzenie ekspertowi zadań w zakresie oceny danego projektu następuje po przeprowadzeniu zapytania ofertowego w trybie określonym w § 9 ust. 4-5 Regulaminu i § 5 wzoru umowy.
 3. Pozostałe kwestie dotyczące naboru ekspertów zostały uregulowane w Regulaminie naboru ekspertów uczestniczących w procesie wyboru projektów do dofinansowania w ramach poddziałań 1.1.2 Wspieranie projektów dotyczących budowy oraz przebudowy sieci umożliwiających przyłączanie jednostek wytwarzania energii z OZE, 1.4.1 Wsparcie budowy inteligentnych sieci elektroenergetycznych o charakterze pilotażowym i demonstracyjnym, działania 1.7 Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego oraz działania 7.1 Rozwój inteligentnych systemów magazynowania, przesyłu i dystrybucji energii Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, zatwierdzonym w dniu 5 kwietnia 2017 r. przez Ministra Energii działającego jako Instytucja Pośrednicząca w ramach POIiŚ.

Załączniki:

 1. Regulamin naboru ekspertów;
 2. Formularz wniosku o wpis do wykazu kandydatów na ekspertów (wersja edytowalna);
 3. Oświadczenie kandydata na eksperta;
 4. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych;
 5. Oświadczenie kandydata na eksperta o posiadaniu odpowiedniej i niezbędnej wiedzy odnośnie celów i sposobu realizacji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020;
 6. Karta oceny wniosku o wpis do wykazu kandydatów;
 7. Wzór umowy z ekspertem.
 


Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach korzysta ze współfinansowania w ramach pomocy technicznej POIiŚ.