Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, na wniosek Instytucji Pośredniczącej i Wdrażającej – WFOŚiGW w Katowicach w dniu 26 stycznia 2017 r. dokonała zmian zapisów Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych PO IiŚ 2014-2020 w Działaniu 1.7 – Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie konurbacji śląsko-dąbrowskiej.

Możliwość aplikowania o środki w ramach PO IiŚ 2014-2020 uzyskali beneficjenci z całego terenu województwa śląskiego, którzy będą realizować projekty inwestycyjne głównie na obszarach o dużych skupiskach budynków mieszkalnych wielorodzinnych. Beneficjentami mogą więc być, m.in., przedsiębiorstwa ciepłownicze, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe działające nie tylko w Subregionie Centralnym województwa śląskiego - jak było do tej pory -, ale także w Subregionach: Południowym, Północnym i Zachodnim.

Działania WFOŚiGW w Katowicach, jako Instytucji Wdrażającej, zmierzały i zmierzają do pozostawienia w dyspozycji potencjalnych beneficjentów z całego obszaru województwa śląskiego wszystkich środków alokowanych w PO IiŚ 2014-2020 na Działanie 1.7. Rozpoczęcie kolejnych naborów projektów, w trybach konkursowych, we wszystkich poddziałaniach Działania 1.7 PO IiŚ   2014-2020, zaplanowano jeszcze w I kwartale 2017 r.

Zachęcamy do zapoznania się z dokumentami strategicznymi  PO IiŚ 2014-2020, określającymi ogólne zasady i wymogi otrzymania wsparcia, które znajdują się na stronie internetowej Funduszu, a w przyszłości z warunkami wskazanymi w ogłoszeniach o naborach projektów. Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Zespołu Funduszy Europejskich WFOŚiGW w Katowicach.  

 


Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach korzysta ze współfinansowania w ramach pomocy technicznej POIiŚ.