07.12.2012

Beneficjenci wszystkich najważniejszych programów środowiskowych realizowanych w woj. śląskim w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, podsumowali efekty wdrażania swych projektów po pięciu latach realizacji największego w historii Europy programu pomocowego.

 

Odbyło się to w ramach konferencji zorganizowanej 7 grudnia w Katowicach przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który jest Instytucją Wdrażającą dla zadań z dziedziny gospodarek wodno-ściekowej i odpadowej oraz ochrony powierzchni ziemi o wartościach nie przekraczających 25 mln euro.

Po pięciu latach wdrażania Programu, już widać jego namacalne efekty, stwierdził otwierając naradę Adam Liwochowski – zastępca prezesa WFOŚiGW. W ramach 14 podpisanych przez WFOŚiGW umów, wydatkowanych zostało ponad 52 proc. środków, czyli 203 mln zł. Następne 200 mln zł będzie wydane w kolejnych 3 latach. Dziesięć projektów to wodno-kanalizacyjne, a cztery dotyczą gospodarki odpadami i rewitalizacji. Bardzo możliwe, że wkrótce zostaną podpisane jeszcze kolejne umowy z kolejnymi beneficjentami ze Śląska, zapowiedział A. Liwochowski.

Najwięcej projektów ma zostać zrealizowanych do 2014 r., ostatnie z nich - w 2015. Ich wartość przekracza 737mln zł, a dofinansowanie ze środków unijnych wyniesie ponad 430 mln zł.

Za te pieniądze zbudowanych zostanie 300 km kanalizacji sanitarnej i deszczowej i 13 km sieci wodociągowej. Powstanie 56 przepompowni, 2 nowoczesne oczyszczalnie oraz 2 zakłady zagospodarowania odpadów a także kompostownia, sortownia i składowisko odpadów.

Dwadzieścia inwestycji o wartości przekraczającej 25 mln euro monitoruje i wdraża Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Łącznie na terenie województwa śląskiego zrealizowanych w ramach PO IiŚ zostaną 34 projekty środowiskowe o wartości przekraczającej 5,2 miliarda złotych.

W skali całego kraju woj. śląskie należy do najskuteczniej pozyskujących środki z programu Infrastruktura i Środowisko - zaabsorbowało blisko 20 proc. ogólnej puli środków. WFOŚiGW w Katowicach natomiast zajął II-miejsce (spośród 18 instytucji) w ogólnopolskim rankingu Ministerstwa Środowiska oceniającego Instytucje Wdrażające część środowiskową PO IiŚ.

Doroczne spotkanie beneficjentów w Katowicach było także okazją do wymiany doświadczeń i konsultacji z ekspertami najważniejszych trudności występujących w podczas wdrażania środowiskowych projektów dofinansowanych ze środków europejskich. Odbyło się to w obecności kilkudziesięciu dziennikarzy zajmujących się tematyką ekologiczną.

  • Prezentacja na temat zaawansowania wdrażanych środowiskowych projektów PO IiŚ w woj. śląskim - zobacz