25.10.2011

Ministerstwo Środowiska

Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko ogłasza nabór w trybie konkursowym wniosków o dofinansowanie z Funduszu Spójności projektów w ramach:

 

Priorytetu II – Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi, działanie 2.2 – Przywracanie terenom zdegradowanym wartości przyrodniczych i ochrona
brzegów morskich (konkurs nr 7/POIiŚ/2.2/02/2011)

 

 I.       Termin, miejsce i sposób składania wniosków

Wnioski należy składać w terminie od 28 listopada 2011 do 16 stycznia 2012 r. w godzinach 9.00 – 15.00.

 • do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie dla projektów o szacowanej wartości powyżej 25 mln euro*
 • do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w przypadku projektów o wartości poniżej 25 mln euro*

ul. Plebiscytowa 19, 40-035 Katowice
tel.: (032) 60 32 200, (032) 60 32 300, fax: (032) 251 04 06
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.www.wfosigw.katowice.pl

* - Według kursu euro określonego w regulaminie konkursu

Ostateczny termin składania wniosków o dofinansowanie upływa 16 stycznia 2012 r. o godz. 1500. Wnioski, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane. Data wpływu wniosku rozumiana jest, jako termin dostarczenia wniosku do właściwej instytucji.

Wniosek o dofinansowanie projektu może być złożony osobiście przez przedstawiciela wnioskodawcy, lub za pośrednictwem podmiotu świadczącego usługi pocztowe lub/i kurierskie. 

II.         Termin rozstrzygnięcia konkursu

Ostateczny termin rozstrzygnięcia konkursów jest uzależniony od terminu podjęcia przez Komisję Europejską ostatniej decyzji w sprawie przyznania dofinansowania dla projektów powyżej 50 mln euro zidentyfikowanych w procesie naboru wniosków.

III.       Rodzaj projektów podlegających dofinansowaniu

Dofinansowaniu podlegają wszystkie projekty wskazane dla działania 2.2w punkcie 14 „Przykładowe rodzaje projektów” w Szczegółowym opisie priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (z 9 sierpnia 2011 r.)

IV.        Rodzaj podmiotów, które mogą ubiegać się o dofinansowanie

Uprawnionymi do składania wniosków są podmioty wskazane jako beneficjenci dla działania 2.2 w punkcie 17a „Typ beneficjentów” w Szczegółowym opisie priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (z 9 sierpnia 2011 r.)

V.         Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów określone są w Załączniku nr 1 do „Szczegółowego opisu priorytetów PO Infrastruktura i Środowisko” i zostały zatwierdzone przez Komitet Monitorujący PO Infrastruktura i Środowisko w dniu 27 czerwca 2011 r. 

VI.        Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu wynosi dla:

 • Priorytetu II - Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi, działanie 2.2
  – Przywracanie terenom zdegradowanym wartości przyrodniczych i ochrona brzegów morskich - 50 mln euro z Funduszu Spójności (konkurs nr 7/POIiŚ/2.2/02/2011)

VII.       Poziom dofinansowania projektów

Poziom współfinansowania projektów w ramach działania 2.2 ze środków Funduszu Spójności wynosi maksymalnie 85% wartości wydatków kwalifikowanych projektu.

Niemniej jednak poziom dofinansowania właściwy dla danego projektu w ramach działania 2.2 zostanie każdorazowo określony zgodnie z Wytycznymi w zakresie wybranych zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód

VIII.      Maksymalna kwota dofinansowania projektu

Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (z 9 sierpnia 2011 r.) nie przewiduje maksymalnej kwoty dofinansowania projektu. Niemniej jednak, każdorazowo kwota dofinansowania dla projektu musi być obliczona zgodnie z Wytycznymi w zakresie wybranych zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód

IX.        Wzór wniosku o dofinansowanie projektu

Wzór wniosku o dofinansowanie jest umieszczony tutaj

X.          Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie. Poszczególne elementy umowy będą każdorazowo doprecyzowywane na etapie negocjacji jej zapisów z beneficjentem. 

XI.         Informacja o środkach odwoławczych

Informacje o dostępnych środkach odwoławczych przysługujących wnioskodawcy w ramach systemu realizacji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko znajdują się w Regulaminie konkursu. 

XII.   Lista wymaganych załączników

Spis wymaganych załączników znajduje się w Regulaminie konkursu.

Wnioski o dofinansowanie projektów muszą być sporządzone z uwzględnieniem następujących dokumentów:

    1.  II oś 2.2.- Lista sprawdzająca do oceny formalnej.

 1. II oś 2.2.- Listy sprawdzające do oceny merytorycznej I stopnia dla:
  1. projektów z zakresu przywracania terenom zdegradowanym wartości przyrodniczych: Projekty z zakresu rekultywacji terenów;
  2. projektów z zakresu osuwisk;
  3. projektów z zakresu ochrony brzegów morskich.
 2. II oś 2.2.- Lista sprawdzająca do oceny merytorycznej II stopnia. 

             1.  Załącznik nr 1 do listy sprawdzającej do oceny merytorycznej II stopnia.

             2. Lista do weryfikacji w zakresie OOŚ Natura 2000

Pobierz plik

 • Wzory oświadczeń i wykazów wymaganych regulaminami

Instytucja Pośrednicząca opracowała wzory oświadczeń i wykazów, które należy załączyć do wniosku.

Pobierz plik