31.03.2011

Informujemy, że Zespół ds. oceny projektów Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach zakończył ocenę wniosków złożonych w ramach konkursów nr 5/POIiŚ/2.1/01/2011 oraz nr 6/POIiŚ/2.2/01/2011 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

 

W ramach konkursu dofinansowanie mogły uzyskać projekty z zakresu Priorytetu II – Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi, działanie 2.1 – Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych oraz działanie 2.2 - Przywracanie terenom zdegradowanym wartości przyrodniczych i ochrona brzegów morskich.

Zespół ds. oceny projektów pozytywnie ocenił pod względem kryteriów formalnych i merytorycznych I stopnia dwa projekty:

  • Działanie 2.1 - „Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Gliwicach – etap I” – Wnioskodawca Przedsiębiorstwo Składowania i Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. 
  • w Gliwicach. Projekt uzyskał 63 pkt., 
  • Działanie 2.2 - „Oczyszczenie i zabezpieczenie przed wtórną degradacją stawu Kalina oraz rewitalizacja terenu przyległego” – Wnioskodawca Gmina Świętochłowice. Projekt uzyskał 43 pkt.

Powyższe projekty spełniły warunki pozwalające na skierowanie ich do oceny merytorycznej II stopnia, która dokonywana jest na poziomie krajowym. Ministerstwo Środowiska, jako Instytucja Pośrednicząca podejmie ostateczną decyzję w sprawie ich dofinansowania.