01.08.2012

Informujemy, że Zespół ds. oceny projektów Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach zakończył ocenę wniosków złożonych w ramach konkursu nr 7/POIiŚ/1.1/04/2012 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. 

 

W ramach konkursu dofinansowanie mogły uzyskać projekty z zakresu Priorytetu I – Działania 1.1. - Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM. 

Zespół ds. oceny projektów pozytywnie ocenił trzy projekty:

  • "Modernizacja i rozbudowa systemu kanalizacyjnego Miasta Jaworzna - FAZA II" - Wnioskodawca: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Jaworznie. Projekt uzyskał 46 pkt.,
  • "Gospodarka ściekowa w Sosnowcu - Etap II" - Wnioskodawca: Gmina Sosnowiec. Projekt uzyskał 40 pkt,
  • "Rozbudowa i modernizacja Oczyszczalni Ścieków "WARTA" S.A. w Częstochowie” - Wnioskodawca: Oczyszczalnia Ścieków WARTA S.A. Projekt uzyskał 38 pkt. 

Powyższe projekty spełniły warunki pozwalające na skierowanie ich do oceny merytorycznej II stopnia, która dokonywana jest na poziomie krajowym. Ministerstwo Środowiska, jako Instytucja Pośrednicząca podejmie ostateczną decyzję w sprawie ich dofinansowania.