21.12.2011

Informujemy, że 1 grudnia 2011 r. Instytucja Pośrednicząca wydała potwierdzenie w sprawie przyznania dofinansowania Gminie Świętochłowice w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, priorytet II – Gospodarka odpadami o ochrona powierzchni ziemi, działanie 2.2. – Przywracanie terenom zdegradowanym wartości przyrodniczych i ochrona brzegów morskich na realizację projektu "Oczyszczanie i zabezpieczenie przed wtórną degradacją stawu kalina oraz rewitalizacja terenu przyległego”.

Maksymalna kwota dofinansowania z Funduszu Spójności wyniesie 44 mln zł.