13.05.2011

Stanisław Gawłowski, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska, podpisał listy rankingowe dla projektów z konkursów 5/POIiŚ/2.1/01/2011 oraz 6/POIiŚ/2.2/01/2011.

W przypadku konkursu w ramach działania 2.1. Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych kwota alokacji przeznaczona na konkurs to 30 mln euro, co w przeliczeniu daje kwotę 119 640 000 zł. 15 projektów pozytywnie przeszło ocenę formalną oraz uzyskało minimum 60% punktów według kryteriów I stopnia, w związku z czym konieczny będzie podział projektów na liście rankingowej na projekty podstawowe i rezerwowe. Kwota przewidziana na konkurs (119 640 000 zł) pozwala na umieszczenie na liście podstawowej jedynie 5 projektów.

Uwaga: Projekty sklasyfikowane na liście jako rezerwowe będą zmieniały status na podstawowy w przypadku:

  1. Uzyskania jakichkolwiek oszczędności w projektach zatwierdzonych w ramach wcześniejszych naborów;
  2. Uwolnienia się alokacji zarezerwowanej na projekty na Liście Projektów Indywidualnych w ramach działania 2.1.

Jednocześnie w wyniku oceny wg kryteriów merytorycznych II stopnia kolejność projektów na listach rankingowych może ulec zmianie.

W przypadku konkursu w ramach działania 2.2. Przywracanie terenom zdegradowanym wartości przyrodniczych i ochrona brzegów morskich kwota alokacji przeznaczona na konkurs to 50 mln euro, co w przeliczeniu daje kwotę 199 400 000 zł. Na liście podstawowej jest jeden projekt, które pozytywnie przeszedł ocenę formalną oraz uzyskał minimum 60% punktów według kryteriów I stopnia. Kwota dofinansowania dla tego projektu to 44 009 864,69 zł.

Lista rankingowa dla projektów z konkursu 5/POIiŚ/2.1/01/2011 (działanie 2.1. Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzglenieniem odpadów niebezpiecznych)

Lista rankingowa dla projektów z konkursu 6/POIiŚ/2.2/01/2011 (działanie 2.2 Przywracanie terenom zdegradowanym wartości przyrodniczych i ochrona brzegów morskich)