04.05.2011

Uprzejmie informuję, że w toku wdrażania Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Instytucja Zarządzająca PO IiŚ stwierdziła, że w zakresie przygotowania i weryfikacji ocen oddziaływania na środowisko w projektach indywidualnych realizowanych w sektorze transportu, występują uchybienia w dokumentacji środowiskowej tych przedsięwzięć w dużej mierze wynikające ze stosowania wyłącznie kryteriów cenowych w ramach postępowań o udzielenie zamówienia na przygotowanie ww. opracowań.

 

We wskazanych powyżej przypadkach rekomendowano odpowiednim beneficjentom wprowadzenie systemu stosowania jakościowych kryteriów oceny ofert opracowania dokumentacji środowiskowej. W tym kontekście IZ PO IiŚ zaproponowała, żeby w ramach realizacji jej zaleceń skorzystać ze wskazówek zawartych w dokumencie pt. „Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej ekonomicznie – rekomendacje dla beneficjentów realizujących projekty indywidualne” opracowanym na zlecenie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.

Odnosząc się do statusu ww. dokumentu, należy podkreślić, że zawarte w nim wytyczne nie mają charakteru wiążącego – zawierają jedynie przykłady i dobre praktyki do wykorzystania w zakresie formułowania pozacenowych kryteriów oceny ofert m. in. dla zamówień na przygotowanie dokumentacji niezbędnej do realizacji projektu (w tym dokumentacji OOŚ).