22.04.2010

W związku z ostatnią zmianą Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz koniecznością doprecyzowania niektórych pojęć pojawiających się w dokumencie „Wymierzanie korekt finansowych za naruszenia prawa zamówień publicznych związane z realizacją projektów współfinansowanych ze środków funduszy UE” („taryfikatorze”), przeprowadzono jego nowelizację.

Została ona zatwierdzona przez Ministra Rozwoju Regionalnego Elżbietę Bieńkowską 7 kwietnia 2010 r. Zmiany objęły aktualizację artykułów ustawy Prawo zamówień publicznych, które wskazane są w tabelach będących załącznikiem do „taryfikatora”. Rozszerzono również katalog potencjalnych nieprawidłowości o istotne przypadki dotychczas nieuwzględnione w tabelach. W części opisowej „taryfikatora” doprecyzowano jego funkcję, uszczegółowiono opis metody szacowania nieprawidłowości i kwoty należnej korekty finansowej, a także podkreślono potrzebę weryfikacji tzw. zamówień podprogowych pod kątem zgodności z ogólnymi zasadami traktatowymi.

Pismo MRR - pobierz plik