19.02.2010

16 lutego w Urzędzie Miejskim w Sosnowcu uroczyście podpisano umowę między Miejskim Zakładem Składowania Odpadów a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej budowy kompleksowego systemu gospodarki odpadami w Sosnowcu.

 

Projekt zakłada wykonanie kwatery do składowania odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, o pojemności 510.000 m3 oraz kwater do składowania odpadów azbestowych, których pojemność zapewni możliwość utylizacji tych odpadów w ilościach zinwentaryzowanych w gminie. Zaplanowano także budowę zakładu obejmującego mechaniczno-biologiczne przetwarzanie odpadów, magazyn odpadów niebezpiecznych, linię przetwarzania odpadów budowlanych i linię demontażu odpadów wielkogabarytowych. Zakupione zostaną kompaktory, spycharki, ładowarki, przerzucarki, rębarki i sprzęt niezbędny do prowadzenia bieżącej eksploatacji składowiska.

Realizacja projektu, a w szczególności działania związane z ograniczeniem ilości opadów deponowanych na składowisku, pozwoli na spełnienie zasadniczego celu jakim jest zmniejszenie do 54 procent masy odpadów trafiających na składowisko z terenu Sosnowca. Planowany całkowity koszt projektu wynosi ponad 80 mln zł. Dofinansowanie ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko to ponad 44 mln zł.

Podpisując tę umowę Gabriela Lenartowicz – Prezes WFOŚiGW w Katowicach powiedziała, że sosnowiecki projekt jest modelowym przykładem organizacji prawidłowo zaplanowanego spójnego systemu zagospodarowania odpadów komunalnych począwszy od ich prawidłowej i powszechnej selekcji aż po spalenie części nie nadającej się do przeróbki i składowania..Pozwala to osiągać efekty ekologiczne i ekonomiczne na poziomie standardów europejskich. Kazimierz Górski, Prezydent Sosnowca nie ukrywał przejęcia faktem, że po podpisaniu umowy rozpocznie się najistotniejszy etap dla wszystkich służb zajmujących się budową, przygotowaniem i rozliczeniem tej inwestycji. Na dziesiątki lat bowiem zabezpieczy ona potrzeby mieszkańców miasta w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi.

Dziennikarzy obecnych podczas podpisywania dokumentów inicjujących tę budowę poinformowano, że pierwsze postępowania przetargowe w ramach Projektu zostaną uruchomione w pierwszej połowie marca 2010 r., a cała inwestycja zakończona ma zostać za cztery lata.

Spośród wszystkich wnioskodawców, którzy złożyli wnioski do WFOŚiGW w Katowicach o dofinansowanie projektów w ramach PO IiŚ, z dziesięcioma zawarto umowy na ponad 370 mln zł. dotacji z Funduszu Spójności. Całkowita zaś wartość tych projektów przekracza 600 mln zł.