22.01.2010

Ministerstwo Środowiska (Instytucja Pośrednicząca Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko) ogłosiło listę rankingową wniosków złożonych w ramach konkursu nr 6/POIiŚ/1.1/11/2009, działanie 1.1 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM.

 

Z uwagi na fakt, iż suma wnioskowanego dofinansowania przez projekty, które przeszły pozytywnie ocenę merytoryczną I stopnia przekracza dostępną alokację projekty na liście rankingowej zostały podzielone na podstawowe i rezerwowe. Na podstawowej liście rankingowej znalazło się 9 projektów o łącznej wnioskowanej wartości dofinansowania 408 mln zł. Pozostałe 50 projektów znalazło się na rezerwowej liście rankingowej.

Projekty sklasyfikowane na liście jako rezerwowe będą zmieniały status na podstawowy w przypadku:

  • uzyskania jakichkolwiek oszczędności w projektach zatwierdzonych w ramach wcześniejszych naborów,
  • przesunięcia dodatkowych środków finansowych na działania związane z gospodarką wodno ściekową z innych priorytetów środowiskowych,
  • przesunięcia przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego dodatkowych środków finansowych na priorytet I.

Na liście znalazły się projekty z terenu całego kraju, które były składane, a następnie oceniane przez Instytucje Wdrażające, tj.:

  • Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który dokonywał oceny projektów o koszcie całkowitym powyżej 25 mln euro,
  • wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej, w przypadku projektów o koszcie całkowitym do 25 mln euro.

W rankingu uwzględniono dwa projekt z terenu województwa śląskiego, który były oceniane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach:

  • "Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej w Gliwicach – II etap" – Wnioskodawca Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gliwicach – miejsce nr 9 na liście;
  • "Kanalizacja dorzecza Górnej Odry – Gminy Krzyżanowice i Kornowac – etap I" – Przedsiębiorstwo Wodociagowo-Kanalizacyjne „Górna Odra” Sp. z o.o. w Roszkowie – miejsce nr 53 na liście.

Na liście znalazły się również dwa projekty z województwa śląskiego, których oceny dokonywał Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:

  • „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w mieście Katowice – Etap II” – Katowice Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna Sp. z o.o. – miejsce nr 3 na liście,
  • „Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w gminie Czechowice-Dziedzice” – Przedsiębiorstwo Inżynierii Miejskiej Sp.z o.o. w Czechowicach-Dziedzicach – nr 24 na liście.

Pobierz plik