12.01.2010

Informujemy, że Zespół ds. oceny projektów Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach zakończył ocenę wniosków złożonych w ramach konkursów nr 6/PO IiŚ/1.1/11/2009 oraz 4/PO IiŚ/2.1/11/2009 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

 

W ramach konkursów dofinansowanie mogły uzyskać projekty z zakresu Priorytetu I – Gospodarka wodno-ściekowa, działanie 1.1 – Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM oraz Priorytetu II – Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi, działanie 2.1 – Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych.

Zespół ds. oceny projektów pozytywnie ocenił dwa projekty:

  1. „Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej w Gliwicach – II etap” – Wnioskodawca Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gliwicach. Projekt uzyskał 44,49 pkt.,
  2. „Kanalizacja dorzecza górnej Odry – gminy Krzyżanowice i Kornowac” – Wnioskodawca Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne „Górna Odra”. Projekt uzyskał 37 pkt.

Powyższe projekty spełniły warunki pozwalające na skierowanie ich do oceny merytorycznej II stopnia, która dokonywana jest na poziomie krajowym. Ministerstwo Środowiska, jako Instytucja Pośrednicząca podejmie ostateczną decyzję w sprawie ich dofinansowania.