22.12.2009

18 grudnia Franciszek Procek – Zastępca Prezesa WFOŚiGW w Katowicach w imieniu Ministra Środowiska przekazał Gminie Sosnowiec potwierdzenie otrzymania dofinansowania w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko budowy kompleksowego systemu gospodarki odpadami w mieście.

Był to kolejny krok po podpisaniu w 2008 roku pre-umowy dotyczącej możliwości uzyskania środków Unii Europejskiej na realizację projektu, należącego do grupy przedsięwzięć zgłaszanych w trybie pozakonkursowym. Zgodnie z porozumieniem z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, zaakceptowanym przez Ministra Środowiska, katowicki Fundusz pełni rolę Instytucji Pośredniczącej II stopnia dla trzech zadań o wartości powyżej 25 mln euro. Jednym z nich jest właśnie ten sosnowiecki projekt.

Przedsięwzięcie zakłada m.in. zbudowanie kompostowni, sortowni odpadów surowcowych i budynku do demontażu odpadów wielkogabarytowych oraz magazynu odpadów niebezpiecznych, a także powstanie składowiska odpadów azbestowych i rozbudowę dotychczasowego składowiska .Nowy system gospodarki odpadami obsługiwać będzie ponad 200 tys. mieszkańców i przyczyni się do zredukowania o ok.54 proc. masy odpadów trafiających na składowisko. Założono w gminnym programie, że około 2014 roku ilość odpadów składowanych zmniejszy się do 50 tys. ton. Dzięki temu spełnione zostaną w Sosnowcu europejskie wymogi w zakresie ograniczenia składowania odpadów biodegradowalnych, ich skutecznej segregacji i zapewnienia mieszkańcom sprawnego odbioru wytwarzanych odpadów komunalnych.

Maksymalna kwota dofinansowania tego zadania z Funduszu Spójności wynosi ponad 44 mln zł. Choć zwieńczeniem całego procesu aplikacji unijnych środków będzie zawarcie umowy o dofinansowanie, to przyznanie ministerialnego potwierdzenia świadczy o pozytywnym przejściu projektu przez poszczególne etapy oceny. Dokument to potwierdzający odebrał Prezydent Sosnowca Kazimierz Górski.