01.12.2009

30 listopada br. upłynął termin składania wniosków w ogólnopolskim konkursie o dofinansowanie inwestycji proekologicznych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. W konkursie można było składać projekty z zakresu gospodarki wodno-ściekowej (działanie 1.1.), gospodarki odpadami (działanie 2.1) oraz zamierzeń w zakresie ochrony powierzchni ziemi (działanie 2.2.).

 

Do katowickiego Funduszu wpłynęło pięć wniosków:

  1. „Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej w Gliwicach – II etap”, Wnioskodawca: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., koszt całkowity to ponad 94 mln zł, a wnioskowana kwota dofinansowania z UE to ponad 39 mln zł.
  2. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie gminy Porąbka”, Wnioskodawca: Gmina Porąbka, koszt całkowity to ponad 84 mln zł, a wnioskowana kwota dofinansowania z UE to ponad 54 mln zł.
  3. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Jaworze”, Wnioskodawca: Gmina Jaworze, koszt całkowity to ponad 36 mln zł, a wnioskowana kwota dofinansowania z UE to ponad 23 mln zł.
  4. „Kanalizacja dorzecza górnej Odry – gminy Krzyżanowice i Kornowac – etap I”, Wnioskodawca: Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne „Górna Odra” Sp. z o.o., koszt całkowity to ponad 99 mln zł, a wnioskowana kwota dofinansowania z UE to ponad 54 mln zł.
  5. „Modernizacja składowiska odpadów komunalnych w Gliwicach”, Wnioskodawca: Przedsiębiorstwo Składowania i Utylizacji Odpadów Sp. z o.o., koszt całkowity to ponad 19 mln zł, a wnioskowana kwota dofinansowania z UE to ponad 7 mln zł.

Teraz Zespół ds. oceny projektów w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach dokona oceny powyższych projektów pod względem formalnym i merytorycznym I stopnia, a następnie, pozytywnie ocenione przekaże do Ministerstwa Środowiska - Instytucji Pośredniczącej. Fundusz ma na to 15 dni roboczych, ale termin ten może się przedłużyć w przypadku konieczności uzyskania wyjaśnień.