30.11.2009

Poniżej zamieszczone zostały interpretacje Ministerstwa Rozwoju Regionalnego dotyczące zasad kwalifikowania wydatków w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko.

Interpretacje te mogą być wykorzystane jako wskazówki dla beneficjentów oraz instytucji w systemie realizacji PO IiŚ w jaki sposób interpretować postanowienia Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO IiŚ.

Jednocześnie podkreślam, że ww. interpretacje nie mogą być traktowane, jako wiążące interpretacje IZ PO IiŚ przez podmioty, do których nie były skierowane. Interpretacje te dotyczą konkretnego stanu faktycznego i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia opisanego w danym stanie faktycznym, a w przypadku interpretacji dotyczącej zdarzenia przyszłego – stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji. Zmiana jakiegokolwiek istotnego elementu stanu faktycznego może powodować zmianę interpretacji IZ PO IiŚ w danej kwestii.

Kompleksowe zestawienie interpretacji Instytucji Zarządzających Programem Infrastruktura i Środowisko -wersja z 2 listopada 2009 r. (500 KB)