15.09.2009

Podsumowaniu półrocza realizacji programu operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko” poświęcone było zorganizowane 10 i 11 września w Zielonej Górze spotkanie przedstawicieli Instytucji Pośredniczącej i Instytucji Wdrażających część środowiskową tego największego programu w historii Unii Europejskiej. Gościem przybyłych z całej Polski uczestników tej cyklicznej narady informująco – szkoleniowej była Minister Rozwoju Regionalnego Elżbieta Bieńkowska.

Zwróciła ona uwagę na wyjątkowo dużą aktywność Polski w zdobywaniu środków unijnych.. Widoczne jest to –stwierdziła-zwłaszcza przy realizacji PO IiŚ pozwalającego na dostosowanie standardów życia w naszym kraju do wymagań europejskich.. Zgodnie z nim do 2013 roku 5 mld euro pochodzące z dwóch funduszy unijnych tj. Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, przeznaczonych zostanie głównie na inwestycje infrastrukturalne przyczyniające się do poprawy stanu środowiska, a także na projekty związane z ochroną przyrody i edukacją przyrodniczą.

Aleksandra Malarz, dyrektor Departamentu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w Ministerstwie Środowiska poinformowała że do tej pory w całym kraju podpisano 111 umów o dofinansowanie dla 173 wnioskodawców. Priorytetem zaś na ten rok jest certyfikacja wydatków na kwotę 699 mln zł. Zapowiedziano ogłoszenie w listopadzie i grudniu kolejnej tury naboru wniosków dotyczących m.in. zadań z zakresu gospodarki wodno- ściekowej i gospodarki odpadami oraz ochrony powierzchni ziemi, dla których wojewódzkie fundusze ochrony środowiska pełnią rolę Instytucji Wdrażających.

W trakcie spotkania w Zielonej Górze odbył się też Konwent Prezesów Zarządów Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Jego uczestnicy poparli przedstawione przez Ministerstwo Środowiska propozycję przygotowania wspólnej prezentacji instytucji bezpośrednio zajmujących się wdrażaniem programu operacyjnego na poznańskich targach POLEKO, które odbędą się 24-27 listopada 2009 r. Ekspozycji obejmującej 250 m. kw. towarzyszyć będzie wspólnie przygotowana konferencja dla beneficjentów poświęcona projektom zmian prawnych z obszaru gospodarki odpadami.

 

  • Prezentacja aktualnego stanu realizacji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko zaprezentowana w Zielonej Górze przez Aleksandrę Malarz-Dyrektora Departamentu PO IiŚ w Ministerstwie Środowiska – do pobrania