09.09.2009

31 sierpnia w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach Gabriela Lenartowicz – Prezes Funduszu oraz Wiesław Pasierbek - Prezes Zakładu Gospodarki Odpadami w Bielsku – Białej podpisali umowę o dofinansowanie ze środków POIŚ budowę kompleksowego systemu gospodarki odpadami dla miasta Bielsko - Biała i gmin powiatu bielskiego.

Projekt obejmuje swoim zasięgiem ok. 270 tys. mieszkańców. Całkowity koszt realizacji projektu to ponad 89 mln zł, natomiast maksymalna kwota dofinansowania z Funduszu Spójności wynosi ponad 67 mln zł Środki te wykorzystane zostaną do zbudowania nowoczesnego ponadregionalnego zakładu zagospodarowania odpadów, w tym m.in. sortowni, kompostowni, drugiego sektora składowiska odpadów, budynków zaplecza socjalnego i technicznego, punktów demontażu i przeróbki odpadów wielkogabarytowych oraz budowlanych, magazynu odpadów niebezpiecznych, infrastruktury techniczne, a także na rekultywację starego składowiska odpadów.

Podpisując tę umowę W. Pasierbek stwierdzi, że rok temu przerażony był tym wyzwaniem i trudnościami do pokonania z jakimi spotkał się starając się o unijne środki. Teraz przyznał, że dzięki pomocy ekspertów Funduszu po wielomiesięcznych negocjacjach udało się je pokonać i doprowadzić do finału. G. Lenartowicz z kolei uprzedzała, że to choć ważny, ale dopiero pierwszy, etap całego zadania, Najważniejsza i najtrudniejsza jego część tego wyzwania jest przed beneficjentem, którego sprawność działania i fachowość zdecyduje w najbliższych latach o wykorzystaniu europejskiej pomocy przy realizacji tej inwestycji.

Spośród wszystkich wniosków, które wpłynęły do WFOŚiGW w Katowicach na dofinansowanie zadań w ramach programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko” osiem projektów otrzymało z Ministerstwa Środowiska jako Instytucji Pośredniczącej potwierdzenie o przyznaniu dofinansowania na łączną kwotę około 252 mln zł. Z czterema wnioskodawcami Wojewódzki Fundusz zawarł już umowy o wartości ponad 161 mln zł.