28.07.2009

Uprzejmie informujemy, że Urząd Zamówień Publicznych przedstawił swoje stanowisko w sprawie interpretacji ustawy prawo zamówień publicznych odnośnie udzielania zaliczek wykonawcom przez beneficjentów. Poniżej przekazujemy główne ustalenia:

Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami istnieje możliwość certyfikowania do KE zaliczek wypłacanych przez beneficjentów wykonawcom, w sytuacji gdy zaliczka spełnia jednocześnie następujące warunki:

1. Związana jest z pracami wykonanymi w ramach realizowanego projektu;
2. Wynika z umowy zawartej pomiędzy beneficjentem a wykonawcą;
3. Została wypłacona zgodnie praktyką i przepisami prawa handlowego;
4. Została potwierdzona fakturą lub innym dokumentem księgowym o równoważnej wartości dowodowej.

Zgodnie z pkt. 2 wypłata zaliczek przez beneficjenta może być certyfikowana jeżeli zostało to wyraźnie przewidziane w umowie zawartej pomiędzy beneficjentem a wykonawcą (w umowie o udzielenie zamówienia publicznego). Tak więc zamieszczenie stosownej klauzuli umownej stanowi warunek konieczny dla możliwości certyfikowania zaliczek wypłacanych przez beneficjentów.

W przypadku gdy zawarte umowy w sprawie o udzielenie zamówienia publicznego nie zawierają postanowień dotyczących możliwości udzielania zaliczek, to zaliczkowa wypłata wynagrodzenia wykonawcy uzależniona jest od zmiany umowy. Dopuszczalność zmiany umowy powinna być oceniana przy uwzględnieniu przepisu art. 144 ust. 1 ustawy pzp. Przepis ten w odniesieniu do umów zawartych przed dniem 24 X 2008 r. uzależniał dopuszczalność dokonania takiej zmiany umowy w stosunku do treści oferty, od tego, czy jest to korzystne dla zamawiającego lub konieczne, z powodu okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Natomiast w stosunku do umów zawartych po tej dacie zmiana umowy jest możliwa, jeżeli zostało to przewidziane w ogłoszeniu lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz jeżeli zostały określone warunki tej zmiany. W przypadku wszczętych postępowań, w których nie nastąpiło jeszcze otwarcie wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert, zamawiający powinni rozważyć możliwość przewidzenia w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w treści ogłoszenia o zamówieniu zaliczkowania wynagrodzenia wykonawcy poprzez dokonanie zgodnie z ustawą pzp zmian ogłoszenia oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia.