02.01.2013

W dniu 31.12.2012 roku, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach będący Instytucją Wdrażającą (Instytucją Pośredniczącą II stopnia) na mocy umowy nr UDA-POIS.15-2/12-01-00 zawartej w dniu 05.04.2012 roku z Ministerstwem Środowiska będącym Instytucją Pośredniczącą dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, otrzymał refundację części kosztów operacyjnych poniesionych w III kwartale 2012 roku na realizację tego programu w Województwie Śląskim.

 

Kwota otrzymanego dofinansowania wynosi 492 333,30 PLN z RPD 2012 w sektorze środowisko, w ramach Działań 15.1 i 15.2 priorytetu XV Pomoc Techniczna - z Funduszu Spójności - POIiŚ 2007-2013.