Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach będący Instytucją Wdrażającą (Instytucją Pośredniczącą II stopnia) na mocy umowy nr UDA-POIS.15-2/15-01-00 zawartej z Ministerstwem Środowiska, otrzymał w dniu 10.12.2015 roku, refundację części kosztów operacyjnych poniesionych w III kwartale 2015 roku na realizację tego programu w Województwie Śląskim.

 

Kwota otrzymanego dofinansowania wynosi 351 160,23 PLN z RPD 2014-2015 w sektorze środowisko, w ramach Działania 15.1priorytetu XV Pomoc Techniczna - z Funduszu Spójności - POIiŚ 2007-2013.

 


Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach korzysta ze współfinansowania w ramach pomocy technicznej POIiŚ.

All rights reserved WFOSiGW w Katowicech.